Creu'r bydysawd

Yn ôl credoau Cristnogol, Duw greodd y bydysawd.

Mae dwy stori am sut creodd Duw y bydysawd, ac mae'r rhain yn nechrau llyfr Genesis yn y Beibl. Mae rhai Cristnogion yn meddwl am Genesis 1 a Genesis 2 fel dwy chwedl gwbl wahanol ag ystyr tebyg. Mae eraill yn gweld y ddwy bennod fel rhan o un stori barhaus.

Genesis 1

Mae Genesis 1 yn dechrau gyda'r geiriau canlynol:

quote
Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear. Yr oedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, “Bydded goleuni.” A bu goleuni.Genesis 1:1-3

Mae'n parhau gyda stori'r creu:

  • yn y dechreuad - Duw yn dechrau'r creu
  • y diwrnod cyntaf - creu golau
  • yr ail ddiwrnod - creu'r awyr
  • y trydydd diwrnod - creu tir sych, moroedd, planhigion a choed
  • y pedwerydd diwrnod - creu'r Haul, y Lleuad a'r sêr
  • y pumed diwrnod - creu creaduriaid sy'n byw yn y môr a chreaduriaid sy'n hedfan
  • y chweched diwrnod - creu anifeiliaid sy'n byw ar y tir ac yn olaf bodau dynol, ar ddelwedd o Dduw
  • erbyn diwrnod saith - roedd Duw wedi gorffen ei greu a gorffwysodd, sy'n gwneud y seithfed diwrnod yn ddiwrnod sanctaidd arbennig
A visual representation of the days of Creation, from Genesis 1.

Genesis 2

Yn Genesis 2, mae rhai pobl yn meddwl bod y stori'n mynd ymlaen i roi mwy o fanylion am greu bodau dynol, sy'n cael eu gweld fel dau unigolyn, sef Adda ac Efa.

Cafodd Adda ei wneud o "lwch y tir" pan anadlodd Duw fywyd i mewn iddo. Cafodd Efa ei chreu o un o asennau Adda i ddarparu cwmni a chymorth i Adda. Roedden nhw'n byw mewn man arbennig o'r enw gardd Eden. Cafodd y ddau y dasg a'r cyfrifoldeb o ofalu am y lle roedd Duw wedi'i greu iddyn nhw.

Prif wahaniaethau

Mae rhai gwahaniaethau rhwng yr hanesion yn Genesis 1 a 2, er enghraifft y drefn cafodd bodau dynol ac anifeiliaid eu creu:

  • Genesis 1 - mae'n datgan bod anifeiliaid, ac yn y diwedd bodau dynol, wedi cael eu creu ar y chweched dydd
  • Genesis 2 - mae'n rhoi'r argraff fod bodau dynol wedi eu creu cyn yr anifeiliaid

Mae rhai pobl yn credu bod Genesis 2 yn stori fwy trwyadl o'r chweched dydd.

curriculum-key-fact
Prif bwynt stori Genesis yw mai Duw greodd bopeth.