Rhinweddau Duw

Mae Cristnogion yn credu mai Duw greodd y byd a phopeth ynddo. Mae’n nhw’n cael y wybodaeth hon ym mhennod gyntaf llyfr cyntaf yr Hen Destament, Genesis, sy’n dweud:

quote
Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear. Genesis 1:1

Yn ogystal â chreu’r byd a phopeth ynddo mae Cristnogion yn credu bod Duw’n parhau i ymwneud â’r byd. Dyna beth mae Duw fel cynhaliwr yn ei olygu. Dyma’r syniad fod popeth yn y byd yn dal i fod yn gwbl ddibynnol ar Dduw am ei fodolaeth.

Hollalluog

Mae’r term hollalluog yn cyfeirio at y syniad fod nerth Duw yn ddiderfyn. Mae llawer o storïau yn y Beibl sy’n dangos nerth Duw. Gwelir enghraifft o hollalluogrwydd Duw yn y bennod yn Genesis sy’n disgrifio creu’r byd. Mae'n dweud bod Duw wedi creu’r byd mewn chwe diwrnod ac wedi gorffwys ar y seithfed dydd, bod Duw wedi creu dyn o’r llwch yn y tir ac wedi creu menyw o asen dyn. Mae hyd yn oed Gristnogion sydd ddim yn credu bod y stori hon yn llythrennol wir yn dal i dderbyn ei bod yn dangos nerth Duw.

Mae rhai Cristnogion yn llythrenolwyr. Maen nhw’n credu bod hanesion y Beibl yn hollol wir, ac yn datgan yn union beth ddigwyddodd. Mae Cristnogion eraill yn anllythrenolwyr, hynny yw, maen nhw’n credu bod y storïau yn fwy chwedlonol. Sut bynnag mae'r storïau yn cael eu dehongli, maen nhw’n dal i bortreadu nerth neu hollalluogrwydd Duw.

Hollgariadus

Mae’r term hollgariadus yn cyfeirio at y syniad fod Duw’n caru’n ddiamod. Mae cyfeiriadau at Dduw hollgariadus mewn sawl rhan wahanol o’r Beibl:

quote
Ond yr wyt ti, O Arglwydd, yn Dduw trugarog a graslon, araf i ddigio, a llawn ffyddlondeb a gwirionedd.Salm 86:15
quote
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.Ioan 3:16

Mae Cristnogion yn credu bod Duw’n caru dynoliaeth gymaint nes iddo ddewis anfon Iesu i’r Ddaear fel bod pobl yn gallu cael bywyd tragwyddol.

Hollwybodus

Mae’r term hollwybodus yn cyfeirio at y syniad fod Duw’n gwybod popeth. Mae sôn yn y Beibl am Dduw hollwybodus:

quote
...y mae Duw yn fwy na’n calon, ac y mae’n gwybod pob peth.1 Ioan 3:20

Mae Cristnogion yn credu bod y nerth hollwybodus hwn yn mynd tu hwnt i’r hyn mae bodau dynol yn gallu ei ddychmygu. Mae Duw’n gwybod os yw rhywun yn colli un blewyn, ac yn gwybod meddyliau pobl cyn iddyn nhw sôn amdanyn nhw.

Hollbresennol

Mae’r term hollbresennol yn cyfeirio at y syniad fod Duw ym mhob man. Mae Cristnogion yn credu bod Duw’n bresennol ym mhobman yn y byd, bob amser. Mae sôn yn y Beibl am Dduw hollbresennol:

quote
Y mae’r Arglwydd yn edrych i lawr o’r nefoedd, ac yn gweld holl deulu dyn; o’r lle y triga y mae’n gwylio holl drigolion y ddaear.Salm 33:13-14
curriculum-key-fact
Mae’r syniad o Dduw hollgariadus a hollalluog yn aml yn achosi i bobl gwestiynu problem drygioni yn y byd. Mae’n gallu bod yn anodd i bobl dderbyn byddai Duw hollgariadus a hollalluog yn caniatáu i’w greadigaeth ddioddef.
Question

Gosoda'r termau isod â’r diffiniadau cywir.

Termau

 • Hollalluog
 • Hollbresennol
 • Hollgariadus
 • Hollwybodus

Diffiniadau

 • mae Duw’n caru’n ddiamod
 • mae Duw’n gwybod popeth
 • mae Duw ym mhob man
 • mae Duw’n gallu gwneud popeth
 • Hollalluog – mae Duw’n gallu gwneud popeth
 • Hollbresennol – mae Duw ym mhob man
 • Hollgariadus – mae Duw’n caru’n ddiamod
 • Hollwybodus – mae Duw’n gwybod popeth
Question

Disgrifia gredoau Cristnogion am natur Duw.

Mae Cristnogion yn credu bod gan Dduw sawl rhinwedd wahanol. Maen nhw’n credu bod Duw’n hollalluog. Mae hyn yn golygu bod Duw’n gallu gwneud popeth. Mae enghreifftiau o hyn yn y Beibl, fel Duw’n creu’r byd.

Mae Cristnogion yn credu hefyd fod Duw’n hollbresennol. Mae Cristnogion yn credu bod hyn yn golygu bod Duw ym mhob man drwy’r amser.

Ystyr y term hollgariadus yw caru’n ddiamod, ac mae Cristnogion yn credu bod Duw’n caru pawb yn ddiamod.

Hefyd, maen nhw’n credu bod Duw’n hollwybodus, sef ei fod yn gwybod popeth. Mae Cristnogion yn credu bod Duw’n gwybod popeth a dyna sut mae’n barnu bodau dynol.