Natur Duw

Mae sawl ffordd i ddisgrifio natur Duw o safbwynt Cristnogol.

 • Undduwiaeth – mae Cristnogion yn credu mai dim ond un Duw sydd. Maen nhw’n undduwiaid.
 • Trindod – mae’r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod tri Pherson ar wahân i’r un Duw hwn a bod y tri Pherson hyn yn ffurfio undod (y tri yn un). Dyma athrawiaeth y Drindod:
  • Duw’r Tad – creawdwr a chynhaliwr pob peth.
  • Duw’r Mabymgnawdoliad Duw yn fod dynol, Iesu Grist, ar y Ddaear.
  • Duw’rYsbryd Glân – nerth Duw sy’n weithredol yn y byd, yn tynnu pobl tuag at Dduw.
 • Sanctaidd – ‘arall’ yw Duw, gwahanol i unrhyw beth arall – ar wahân a chysegredig.
 • Hollalluog – mae Duw yn gallu gwneud popeth - hynny yw, mae popeth sy’n gyson â natur Duw yn bosibl.
 • Hollwybodus – mae Duw’n gwybod popeth, o ran y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.
 • Hollgariadus – mae Duw yn hollol ddaionus ac yn caru’n ddiamod.
 • Hollbresennol – mae Duw’n bresennol ym mhob man.