Gluasadan òigridh agus foghlam

Mar a chaidh clann a thogail

Tidsear agus sgoilearan ann an sgoil Nadsaidhich le dealbh de Hitler
Tidsear agus sgoilearan ann an sgoil Nadsaidhich le dealbh de Hitler

Dh'fheuch na Nadsaidhean ri buaidh a thoirt air eanchainnean nan Gearmailteach airson gun creideadh iad ann an dòigh-beatha nan Nadsaidheach. Bha iad dhen bheachd gur e an dòigh a b' fheàrr air sin a dhèanamh beachdan na h-òigridh atharrachadh.

Foghlam

  • Bha iad ag amas air daoine òga a thogail a bhiodh a' creidsinn gu tur ann an creideasan nan Nadsaidhean.
  • Dh'fheumadh tidsearan agus òraidichean oilthigh cumail ri curraicealam sònraichte nuair a bha iad a' teagasg.
  • Chaidh tidsearan a bha an aghaidh nan Nadsaidhean agus tidsearan Iùdhach a chur às an dreuchd.
  • Bha taobh Nadsaidheach air cuspairean sgoile.
  • Bha Eachdraidh ga theagasg airson a' Ghearmailt a ghlòrachadh.
  • Bha Bith-eòlas a' teagasg gun robh Gearmailtich gun truailleadh na b' fheàrr na daoine eile.
  • Chaidh leabhraichean ath-sgrìobhadh airson cuideam a chur air creideasan nan Nadsaidhean.

Buidhnean òigridh

  • Bha balaich air am brosnachadh gu bhith ann an Òigridh Hitler. Bhiodh iad ag ionnsachadh mu dhòighean air tighinn beò, sgilean armailteach agus cho cudromach 's a bha e a bhith fiot nad bhodhaig.
  • Bha nigheanan air am brosnachadh gu bhith ann an Lìog nam Maighdeannan Gearmailteach. Bha iad ag ionnsachadh cho cudromach 's a bha teaghlaichean agus mar a dhèanadh iad bean/màthraichean math.

Carson a bha Òigridh Hitler cho cudromach?