Eucoir test questions

1

Dè tha individualists a' moladh?

2

Dè tha collectivists a' moladh?

3

Dè, bho na leanas, nach eil na eucoir air cuid duin' eile?

4

Cò air a tha individualists a' cur fòcas mar an t-adhbhar airson eucoir?

5

Dè an seòrsa eucoir a chaidh suas eadar 2013/14 agus 2014/15?

6

Cò dhiubh seo a tha air fhaicinn mar adhbhar air eucoir?

7

Cò dhiubh seo a tha na dhrug ann an Clas A?

8

Dè cho fada 's a dh'fhaodadh duine a dhol dhan phrìosan airson droga ann an Clas C a bhith aige?

9

Dè na peanasan a th' ann airson a bhith a' dèiligeadh ann an droga ann an Clas A?

10

Dè am baile sa bheil Cùirt Dhrogaichean na h-Alba?