Beth yw ystyr hyn yn ymarferol?

Yr egwyddorion arweiniol i Fwslimiaid, wrth ystyried mater ewthanasia, yw ufudd-dod i Allah, ymddiried yn Allah i’w profi ac egwyddor cyfrifoldeb teuluol.

Mae Mwslimiaid yn cefnogi amcanion y mudiad hosbis a dylen nhw wneud popeth maen nhw'n gallu i gynnal a gofalu am y sawl sy’n marw neu’n dioddef. Mae hyn yn aml yn cael ei weld fel cyfrifoldeb teuluol, ac mae gofal a chynhaliaeth yn fwy tebygol o gael eu cynnig yn y cartref. Mae hyn yn caniatáu darparu cefnogaeth ysbrydol benodol gan y teulu a’r gymuned Fwslimaidd leol, gan gynnwys imam. Bydd cymorth meddygol arbenigol yn cael ei ddefnyddio yn y cartref yn ôl y gofyn.

Fel dewis olaf, bydd hosbis yn cael ei ddefnyddio os na fydd hi'n bosibl rhoi gofal yn y cartref.

Diffiniad ewthanasia goddefol yw rhoi’r gorau i roi meddyginiaeth neu gynhaliaeth bywyd sy’n cadw rhywun yn fyw, weithiau am fwy o amser nag yr oedd Allah wedi ei gynllunio. Mae’r foesoldeb absoliwt sy’n gysylltiedig â dysgeidiaethau Islamaidd am fywyd a marwolaeth yn golygu bod llawer o Fwslimiaid yn derbyn ewthanasia goddefol ond heb ei annog. Dim ond os nad oes gobaith byw mae ewthanasia'n cael ei ystyried yn dderbyniol.

Move on to Test
next