Beth mae Islam yn ei ddysgu am ewthanasia?

Mae’r ddysgeidiaeth Islamaidd ar ewthanasia yn glir. Mae bywyd yn gysegredig, a dim ond Allah sy’n gallu rhoi neu gymryd bywyd. Pechod yw i unrhyw un, hyd yn oed claf neu feddyg, derfynu neu ofyn am derfynu bywyd cyn i Allah wneud hynny, oherwydd byddai hynny’n mynd yn groes i gynllun Allah ar gyfer y bywyd hwnnw. Mae’r Qur’an yn gwneud hyn yn glir:

quote
Nid yw’n bosibl i neb farw ac eithrio trwy ganiatâd Allah.Qur’an 3:145

Yn ôl dysgeidiaeth Fwslimaidd, fydd pobl sy’n torri’r rheol hon ddim yn mynd i’r Nefoedd, neu Baradwys.

Os yw rhywun yn dioddef, dylai ymdopi â hynny a chael ffydd na fydd Allah yn caniatáu iddo ddioddef mwy nag y mae'n gallu ei gymryd. Mae dioddefaint yn cael ei ystyried fel prawf gan Allah a bydd pobl sy’n rheoli eu dioddefaint, heb anufuddhau i ddysgeidiaeth Allah, yn cael eu gwobr ym Mharadwys.

quote
Yn ddiau fe’ch profwn gyda rhywfaint o ofn a newyn a cholli cyfoeth a bywydau a ffrwythau, ond rhoddwn newyddion da i’r claf sydd, pan y’i trawir gan drychineb, yn dweud “Yn wir yr ydym yn eiddo i Allah, ac yn wir ato Ef y dychwelwn”.Qur’an 2:155-6

Mae ewthanasia yn cael ei ddehongli fel hunanladdiad, sydd hefyd yn erbyn dysgeidiaeth Islam. Mae un Hadith yn dweud:

quote
Pwy bynnag a gyflawno hunanladdiad â rhywbeth a gaiff ei gosbi â’r un peth yn y tân (uffern).Hadith al-Bukhari 78.647

Mae unrhyw un sy’n hwyluso ewthanasia, neu’n helpu rhywun i gymryd ei fywyd ei hun, yn euog o bechod zulm, am eu bod yn gwadu i’r sawl sy’n marw ei hawl i fyw, a dydyn nhw ddim yn cyflawni eu dyletswydd i ofalu amdano.

Question

Beth mae Islam yn ei ddysgu am ewthanasia?

Un o gredoau sylfaenol Islam yw cred yn sancteiddrwydd bywyd dynol, felly mae Mwslimiaid yn credu bod bywyd dynol yn gysegredig. Mae Mwslimiaid yn credu mai rhodd gan Allah yw bywyd ac mai Allah yn unig sy’n penderfynu beth fydd hyd bywyd pob bod dynol. Oherwydd hyn, nid yw Mwslimiaid yn derbyn ewthanasia. Mae ewthanasia yn tanseilio’r egwyddor sylfaenol hon. Mae'r dysgeidiaethau am sancteiddrwydd bywyd dynol i'w gweld yn y Qu’ran a’r Hadith. Mae ewthanasia hefyd yn cael ei ystyried yn ffurf ar hunanladdiad ac mae hyn yn mynd yn erbyn dysgeidiaeth Islam.