Beth mae Islam yn ei ddysgu ynglŷn ag erthylu?

I Fwslimiaid, mae pob bywyd dynol yn werthfawr ac yn rhodd gysegredig gan Allah. Does dim sôn penodol am erthylu yn y Qur’an ond mae nifer o adnodau y mae ysgolheigion wedi eu defnyddio i ffurfio’u barn ar y pwnc. Er enghraifft, mae’r Qur’an yn datgan:

quote
Na laddwch eich plant o ofn angen. Fe ddarparwn ni gynhaliaeth iddynt hwy yn ogystal ag i chwithau. Y mae eu lladd yn bechod mawr.Qur’an 17:31

Eneidio

Er bod Islam yn rhoi blaenoriaeth uchel i sancteiddrwydd bywyd, mae’r rhan fwyaf o ysgolheigion Mwslimaidd yn cytuno ei bod hi'n iawn i ganiatáu erthyliad, cyn eneidio, os oes rhesymau dilys. Mae rhesymau dilys yn cynnwys os yw’r beichiogrwydd yn peryglu bywyd y fam, neu os oes gan y ffetws anableddau difrifol a/neu afiechyd genetig a fyddai’n achosi poen di-baid iddo. Ond mae rhai cymunedau Mwslimaidd yn credu bod bywyd yn dechrau gyda’r cenhedlu ac fydden nhw ddim yn caniatáu erthyliad o gwbl.

Wedi’r eneidio, mae erthylu wedi’i wahardd, ac eithrio lle mae’n hanfodol i achub bywyd y fam. Mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu bod eneidio’n digwydd rhyw 120 diwrnod i mewn i’r beichiogrwydd, ond bydd eraill yn dweud ei fod yn digwydd ar 40 diwrnod.

Wedi’r eneidio, mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn ystyried mai llofruddio yw erthylu. Yn ôl yr Hadith, bydd unrhyw un sy’n cyflawni erthyliad, neu’n caniatáu cyflawni erthyliad, ar ôl yr eneidio yn cael eu cosbi yn Uffern. Yn y Qur’an, mae'n dweud bydd yn rhaid i rieni sy’n lladd eu plant ateb i Allah ar Ddydd y Farn a bydd eu plant yn dystion yn eu herbyn.

Does dim eithriadau cyffredinol i ganiatáu terfynu ar ôl yr eneidio os yw hi'n cael ei ddarganfod bod anableddau difrifol yn y ffetws.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Does dim cymeradwyaeth gyffredinol i erthylu ymysg Mwslimiaid ond does dim gwaharddiad unfrydol arno chwaith.

Dyma eiriau un ysgolhaig Mwslimaidd, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi:

quote
Tra bod Islam yn caniatáu atal beichiogrwydd am reswm dilys, nid yw’n caniatáu ei dreisio unwaith y bydd wedi digwydd.Y Cyfreithlon a’r Gwaharddedig yn Islam

Byddai’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn dweud bod erthylu yn cael ei ganiatáu cyn yr eneidio, os oes rhesymau dilys dros hynny. Wedi’r cyfnod hwn, dydy cyfraith Shariah ddim ond yn caniatáu erthylu os yw'r meddygon yn dweud gyda sicrwydd rhesymol y byddai parhau â’r beichiogrwydd yn peryglu bywyd y fam. Mae’r caniatâd hwn wedi’i seilio ar egwyddor ‘y lleiaf o ddau ddrwg’ ac mae bywyd y fam yn cael blaenoriaeth am fod ganddi hi ddyletswyddau a chyfrifoldebau arbennig i'r teulu.