Eas-aontaran

Nuair a bhios tu a' fuasgladh eas-aontaran, faodaidh tu an samhla neo-ionannachd a làimhseachadh san aon dòigh ris an t-samhla co-ionann.

Eisimpleir 1

Fuasgail an t-eas-aontar \(3x + 2 \le - 4\)

Freagairt

\[3x + 2 \le - 4\]

\[3x \le - 4 - 2\]

\[3x \le - 6\]

\[x \le \frac{{ - 6}}{3}\]

\[x \le - 2\]

Eisimpleir 2

Fuasgail an t-eas-aontar \(2x-1\,\textgreater 9\)

Freagairt

\[-4x+3\,\textless\, 23\]

\[-4x\,\textless\, 23-3\]

\[-4x\,\textless\, 20\]

\(x\,\textgreater\, \frac{20}{4}\) (bhon a tha sinn a' roinn le àireamh àicheil, tha an samhla neo-ionannachd air atharrachadh)

\[x\,\textgreater\, -5\]

Mar a chunnaic sinn roimhe, faodaidh sinn na h-aon riaghailtean a chleachdadh le eas-aontaran 's a chleachd sinn le co-aontaran, ach a-mhàin ann an aon shuidheachadh:

Nuair a bhios tu ag iomadachadh (no a' roinn) eas-aontar le àireamh àicheil, atharraich an samhla neo-ionannachd an taobh eile.

Mar eisimpleir, bidh (>) ag atharrachadh gu nas lugha na (<).

Feuch a-nis a' cheist gu h-ìosal.

Question

Fuasgail an t-eas-aontar \(5(w - 1) - 8w \ge - 11\)

\[5(w - 1) - 8w \ge - 11\]

\[5w - 5 - 8w \ge - 11\]

\[5w - 8w \ge - 11 + 5\]

\[- 3w \ge - 6\]

Tha thu a' roinn le àireamh àicheil an seo agus mar sin atharraich an samhla neo-ionannachd.

\[w \le \frac{{ - 6}}{{ - 3}}\]

\[w \le 2\]