Lleihau anghydraddoldeb rhanbarthol ledled Cymru

Mae Cymru yn wlad yn y DU sydd â'i hamrywiadau rhanbarthol ei hun. Mae aneddiadau gwledig a ffermio yn amlwg mewn rhannau o ganolbarth Cymru, lle mae cyflogau yn aml yn is na chyflog cyfartalog y DU. De-ddwyrain Cymru sydd â'r strwythurau cyflog uchaf a'r amrywiaeth fwyaf o ran swyddi. Mae mwy o gyfleoedd twristiaeth a hamdden yno hefyd. Mae'r map yn dangos safonau byw ledled Cymru.

Map o Gymru sy’n dangos canran y bobl ym mhob sir yng Nghymru sy’n ennill llai na’r cyflog byw.Mae llai o bobl yn ennill cyflog is na’r cyflog byw yn y siroedd yn ne Cymru nag yng ngorllewin a chanolbarth Cymru

Buddsoddiad sylweddol mewn seilwaith yng Nghymru

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cynigion wedi bod ar gyfer llawer o ddatblygiadau seilwaith ledled Cymru. Mae Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy yn un o'r datblygiadau arfaethedig mwyaf cyffrous ar hyn o bryd. Mae Glyn Ebwy yn ardal sydd eisoes wedi cael grantiau mawr gan yr UE. Mae hyn yn cynnwys cyllid i wella ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd a’i gwneud yn ffordd ddeuol, yn ogystal â chyllid i ailagor y rheilffordd i Gaerdydd, sydd wedi bod yn llwyddiant mawr.

Bydd Cylchffordd Cymru yn cynnal rhai o brif bencampwriaethau chwaraeon moduro fel Pencampwriaeth MotoGP y Byd. Gallai’r digwyddiad hwn ar ei ben ei hun ddenu 150,000 o bobl i Gymru a bydd yn cael ei wylio gan 300 miliwn o bobl mewn 200 o wledydd.

Llun o’r awyr o drac rasio wrth ardal boblog â mynyddoedd yn y pellter.
Trac rasio arfaethedig Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy

Effaith luosydd gadarnhaol

Os bydd Cylchffordd Cymru yn cael ei datblygu, bydd yn darparu dros 5,000 o swyddi adeiladu a dros 300 o swyddi parhaol. Rhagfynegir y bydd 350,000 yn fwy o bobl yn ymweld â'r safle a'r ardal gyfagos bob blwyddyn, gan wario arian mewn busnesau lleol a chynyddu trethi llywodraethol. Yn ei dro, bydd hyn yn creu mwy o swyddi a thaliadau treth ychwanegol er mwyn sicrhau bod gan awdurdodau llywodraeth leol fwy o bŵer gwario i fuddsoddi mewn cyfleusterau cymdeithasol, iechyd ac addysg. Hefyd, mae cwmnïau mawr eraill fel TVR (gwneuthurwr ceir chwaraeon sydd â’i bencadlys yn Whiteley) wedi ystyried symud i’r safle, gyda'r bwriad o sefydlu canolfan beirianneg a chanolfan rhagoriaeth mewn peirianneg chwaraeon moduro. Mae cyfres o westai, bwytai a gweithgareddau diwylliannol ar y gweill hefyd, a fydd yn cyfrannu at gael effaith gadarnhaol ar yr ardal a chreu effeithiau cadarnhaol cynyddol.

Mewn ardal lle mae lefel diweithdra uchel o ganlyniad i gwymp y diwydiannau glo a dur, gallai anghydraddoldeb yn yr ardal leihau o ganlyniad i fuddsoddiad ar raddfa mor fawr.

Move on to Test
next