Cymorth yng Nghymru

Ystyr cymorth yw help mae un wlad yn ei roi i wlad arall. Mae’n cynnwys arian, offer, hyfforddiant a benthyciadau. Gall fod yn gymorth o dramor sy’n cael ei roi gan lywodraeth un wlad i un arall – neu’n gymorth sy’n cael ei roi i wlad neu ardal gan gyrff anllywodraethol (NGOs). Mae sawl math gwahanol o gymorth.

Yng Nghymru, mae’r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi darparu cefnogaeth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau i’r cymunedau mwyaf agored i niwed. Mae rhywfaint o’r cyllid hwn ar ffurf cymorth ac wedi’i amlygu isod.

Rhaglenni cyllid yr UE yng Nghymru cyn y bleidlais i adael yr UE (2016)

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Rhoi cymorth i bobl gael gwaith a hyfforddiant a hybu cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesi, pa mor gystadleuol yw busnesau (BBaCh), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygu trefol.

Y Polisi Amaethyddol Cyffredin

Cynllun £200m yn flwyddyn yn darparu taliadau i dros 16,000 o ffermydd yng Nghymru er mwyn helpu i warchod a gwella cefn gwlad.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

Rhaglen gwerth £975m yn cefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig.

Cronfa Pysgodfeydd Morol Ewrop

Cefnogi datblygu cynaliadwy yn y sector pysgota a’r sector dyframaethu, gwarchod yr amgylchedd morol, a chefnogi twf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Mae’r wybodaeth uchod wedi ei chymryd o safle gwe Llywodraeth Cymru Cronfeydd yr UE yng Nghymru (18 Mai 2017).