Sut mae Mwslimiaid yn ymateb i ddrygioni a dioddefaint?

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu mai dim ond am gyfnod byr y maen nhw ar y Ddaear hon, ac mai prawf gan Allah yw’r bywyd hwn, lle mae’n rhaid iddyn nhw ddioddef drygioni a dioddefaint fel paratoad ar gyfer Paradwys.

Yn y Qur’an mae Allah yn dweud y bydd yn maddau i unrhyw un sydd yn ddidwyll yn edifarhau, yn union fel y maddeuodd i Adda ac Efa pan gawsant eu temtio gan Shaytan a bwyta’r ffrwyth gwaharddedig:

quote
Os, fel y mae’n sicr, y daw i chwi arweiniad oddi wrthyf Fi, i bwy bynnag a ddilyno Fy arweiniad, ni fydd iddynt unrhyw ofn, nac unrhyw alaru.Qur’an 2:38

Mae’r dyfyniad hwn o’r Qur’an yn dangos sut y mae disgwyl i Adda a’i holl ddisgynyddion ddilyn arweiniad Allah, ac mae ganddyn nhw’r gallu i wneud hyn drwy ddibynnu ar fitra. Os gwnânt hyn fydd ganddyn nhw ddim i’w ofni yn y bywyd ar ôl marwolaeth.

Mae disgwyl hefyd i Fwslimiaid ddilyn esiampl Allah o gyfiawnder, trugaredd a maddeuant yn eu hymdrin â phobl eraill:

quote
Daliwch at faddeuant; mynnwch yr hyn sydd yn iawn; ond trowch ymaith oddi wrth yr anwybodus.Qur’an 7:199

Felly, mae Mwslimiaid yn credu pan welant bobl sy’n dioddef, y dylent eu trin â thrugaredd. Pan welant weithredoedd drwg, dylent sicrhau bod cyfiawnder yn cael ei wneud.

Gan eu bod yn credu mai gan Allah y mae’r rheolaeth dros y cyfan, bydd Mwslimiaid yn aml yn ceisio gweld pwrpas mewn dioddefaint. Maen nhw weithiau’n ei ddeall fel ffordd Allah o’u haddysgu, neu fel cosb am ryw ddrwg y maen nhw wedi’i wneud, neu fel prawf. Os ymatebant ag amynedd gan gadw’n gadarn yn eu ffydd, fe gânt wobr fwy yn y bywyd tragwyddol. I rai Mwslimiaid, mae’r prawf dioddefaint yn cael ei weld fel bendith.

Move on to Test
next