Beth mae Islam yn ei ddysgu am ddrygioni a dioddefaint?

Mae Islam yn dysgu bod gwybod am dda a drwg yn gynhenid i’r natur ddynol. Mae dysgeidiaethau Mwslimaidd yn dweud y dylai unigolion wybod, heb orfod cael eu dysgu, pa weithredoedd sy’n ddrwg ac a fydd yn cyfrannu at ddioddefaint eraill, a pha weithredoedd sy’n dda. Y term am y synnwyr mewnol hwn o dda a drwg yw fitra. Mae Mwslimiaid yn credu bod pob bod dynol wedi’u geni â’r synnwyr neu’r reddf hon i fyw yn ôl deddfau Allah.

Yn y Bregeth Olaf (neu’r Araith Ffarwél), rhybuddiodd y Proffwyd Muhammad Fwslimiaid ynghylch Shaytan:

quote
Gochelwch rhag Shaytan, mae’n ysu i’ch troi oddi wrth addoli Allah, felly gochelwch rhagddo ym materion crefydd. Y Bregeth Olaf neu Araith Ffarwél y Proffwyd

Mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu bod ganddynt ewyllys rydd yn yr ystyr eu bod yn gyfrifol am bopeth maen nhw’n ei wneud mewn sefyllfa arbennig. Mae Mwslimiaid yn credu bod pawb wedi cael y dewis o ewyllys rydd. I Fwslimiaid, rhaid iddyn nhw ddewis rhwng da, sef dilyn arweiniad Allah, a drwg, sef dilyn temtasiynau’r Diafol. Ond nid yw’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu bod ganddynt ewyllys rydd absoliwt, gan fod Allah yn gallu ymyrryd yn eu bywydau ar unrhyw adeg.

I Fwslimiaid, cyfnod o brawf a themtasiynau yw bywyd. Rhaid i bobl ganfod eu hatebion eu hunain i’r problemau hyn. Mae Allah wedi dweud y bydd yn maddau i unrhyw un sy’n edifarhau o ddifrif, fel y maddeuodd i Adda a Hawa (Efa) pan gawsant eu temtio gan Shaytan a bwyta’r ffrwyth gwaharddedig yn Janna (Paradwys):

quote
Os, fel y mae’n sicr, y daw i chwi arweiniad oddi wrthyf Fi, i bwy bynnag a ddilyno Fy arweiniad, ni fydd iddynt unrhyw ofn, nac unrhyw alaru.Surah 2:38

Mae’n ofynnol ar i Fwslimiaid ddilyn esiampl Allah o gyfiawnder, trugaredd a maddeuant wrth ymdrin â phobl eraill:

quote
Daliwch at faddeuant; mynnwch yr hyn sydd yn iawn; ond trowch ymaith oddi wrth yr anwybodus.Surah 7:199

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu y gall dioddefaint gael ei achosi gan hunanoldeb a drygioni bodau dynol sy’n arwain at benderfyniadau drwg. Gallant oresgyn dioddefaint yn eu bywydau eu hunain a helpu i liniaru dioddefaint eraill drwy ddilyn llwybr Allah. Mae’r llwybr hwn wedi’i osod allan yn y Qur’an ac yn y Sunnah.

Question

Eglurwch ddysgeidiaethau’r Mwslimiaid am ddrygioni a dioddefaint.

Mae dysgeidiaethau’r Mwslimiaid am ddrygioni a dioddefaint yn cynnwys y syniad bob pob bod dynol yn ymwybodol o’r gwahaniaeth rhwng da a drwg. Gair y Mwslimiaid am hyn yw fitra. Mae’n golygu bod y natur ddynol yn gynhenid dda. Mae’r diafol yn bodoli i demtio pobl oddi ar y llwybr syth a’u temtio i weithredoedd a meddyliau drwg. Mae Mwslimiaid yn credu mai prawf yw’r bywyd hwn. Oherwydd ewyllys rydd, mae gan bobl ddewisiadau i’w gwneud yn eu bywydau, a gweithredoedd hunanol yn aml sy’n achosi llawer o ddioddefaint pobl.