Lleihau effaith tlodi yn Mumbai

Mae’n bosibl gwella aneddiadau sgwatwyr drwy gynllunio trefol. Enw’r cynllun i wella Dharavi yw ‘Vision Mumbai’. Y bwriad yw codi tyrau uchel yn cynnwys blociau o fflatiau o safon uchel yn lle’r aneddiadau sgwatwyr. Mae’r gwaith o wella Dharavi wedi cychwyn. Mae rhai o nodweddion yr adeiladau newydd yn cynnwys:

  • bydd agwedd yr adeiladau’n gwneud y defnydd gorau o olau ac awyru naturiol
  • bydd paneli solar ar y to yn cynhyrchu trydan
  • cyfleusterau trin carthion ac ailgylchu dŵr i dynnu dŵr dros y toiledau
  • bydd teledu cylch cyfyng yn gwella diogelwch
  • strydoedd ac ardaloedd cerdded llydan a choediog
  • bydd pympiau gwres ffynhonnell aer yn defnyddio gwres naturiol i wresogi’r tŵr
  • strydoedd ac ardaloedd cyhoeddus wedi eu goleuo’n dda

Bydd agweddau adeilad yn defnyddio golau ac awyriad naturiol.

Lleihau effeithiau tlodi mewn gwledydd eraill sydd newydd eu diwydianeiddio

Fel India, mae Brasil yn enghraifft o wlad sydd newydd ei diwydianeiddio (NIC). Ym Mrasil, mae aneddiadau sgwatwyr wedi cael eu gwella drwy gynlluniau hunangymorth. Mae hyn yn golygu bod preswylwyr yn gwella eu cartrefi eu hunan â chymorth yr awdurdod lleol. Er enghraifft, efallai y bydd yr awdurdod lleol yn darparu deunyddiau adeiladu rhad neu’n benthyg arian i breswylwyr eu prynu. Bydd y preswylwyr yn gwneud yr holl welliannau i’w cartrefi eu hunain.

Gweithwyr yn codi tŷ newydd yn favela Rocinha yn Rio de Janeiro, Brasil.
Adeiladu cartrefi fel rhan o’r cynllun hunangymorth yn Rocinha, Brasil