Canlyniadau trefoli yn Mumbai

Un o broblemau mudo gwledig-trefol cyflym yw bod aneddiadau sgwatwyr yn datblygu. Yn Mumbai mae anheddiad sgwatwyr Dharavi bellach yn gartref i dros filiwn o bobl. Mae Dharavi rhwng dwy linell rheilffordd ac mae’n un o’r aneddiadau sgwatwyr mwyaf yn y byd. Nid yw’r anheddiad sgwatwyr wedi ei gynllunio ac mae ganddo’r nodweddion a ganlyn:

  • gorlawn, swnllyd a drewllyd
  • tai wedi eu gwneud o gardbord, pren, haearn rhychiog, llenni plastig a metel o ddrymiau olew
  • diffyg glanweithdra, dim dŵr yfed glân, carthffosydd agored
  • llygredd ac afiechydon yn gyffredin
  • miloedd o weithdai a phobl yn cael eu cyflogi yn y sector swyddi anffurfiol
Stryd slym yn Mumbai, India. Mae trac rheilffordd yn mynd heibio casgliad o dai simsan, a gallwch weld adeiladau uchel yn y cefndir.
Stryd slym yn Dharavi, Mumbai, India

Heriau trefol eraill

Yn ogystal â darparu tai o ansawdd gwell, mae gan Mumbai broblemau trafnidiaeth difrifol. System reilffordd Mumbai yw un o’r rhai prysuraf yn y byd. Ar yr adegau prysuraf, mae’r trenau’n cario tair gwaith cymaint o deithwyr ag y dylen nhw. Mae pobl yn gafael yn y drysau y tu allan i’r cerbyd a hyd yn oed yn teithio ar do’r trên. Mae trenau gorlawn yn anghyfforddus, ac maen nhw hefyd yn beryglus iawn. Mae llawer o bobl yn marw bob wythnos ar reilffyrdd Mumbai.

Trên deithwyr yn Mumbai. Mae rhai teithwyr yn eistedd ar y to, ac mae llawer o rai eraill yn cydio yn ochrau’r cerbydau.
Trên deithwyr yn ystod yr oriau brig yn Mumbai – dinas sy’n brwydro i ymdopi â chanlyniadau trefoli