Trefoli mewn dinas global: Mumbai

Mae India yn enghraifft o wlad newydd ei diwydianeiddio (NIC). Mae dinas Mumbai yn tyfu bob blwyddyn oherwydd dau brif ffactor:

  • cynnydd naturiol yn y boblogaeth
  • mudo gwledig-trefol

Cynnydd naturiol yn y boblogaeth

Cynnydd naturiol yw’r twf yn y boblogaeth sy’n digwydd pan mae mwy o enedigaethau nag o farwolaethau. Mae gan Mumbai, sy’n gartref i dros 20 miliwn o bobl, gyfradd ffrwythlondeb o tua dau blentyn i bob menyw. Oherwydd hyn mae poblogaeth Mumbai yn tyfu tua 5 y cant bob blwyddyn – mae hyn yn cyfateb i 1 miliwn yn rhagor o bobl yn cael eu geni bob blwyddyn.

curriculum-key-fact
Mae cyfradd ffrwythlondeb Mumbai wedi gostwng o 4 yn 1975 i 1.8 yn 2015. Mae’r llwyddiant hwn yn bennaf oherwydd gwell addysg a’r ffaith fod dulliau atal cenhedlu ar gael i fwy o bobl.

Mudo gwledig-trefol yn Mumbai

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn symud i ddinas Mumbai o ardaloedd gwledig. Mae pobl yn symud i Mumbai oherwydd bod gan y ddinas lawer o ffactorau tynnu. Mae pobl yn meddwl y bydd y ddinas yn darparu llawer o gyfleoedd, er enghraifft:

  • cymdeithasol - gwell tai a gwasanaethau, er enghraifft gofal iechyd ac addysg
  • economaidd - mwy o swyddi a chyflogau uwch
  • amgylcheddol - gwell amodau byw ac amgylchedd mwy diogel (llai o siawns o drychinebau naturiol)

Mae pobl sy’n symud yn meddwl y bydd ansawdd eu bywydau yn well. Er hyn, mae dinasoedd fel Mumbai yn wynebu llawer o heriau, ac nid yw ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yno yn well bob amser. Mae’r heriau y gallent eu hwynebu’n cynnwys y canlynol:

  • cymdeithasol - cyflwr tai yn wael a llawer o droseddu
  • economaidd - cyflogau isel neu ddiweithdra
  • amgylcheddol - dŵr yfed wedi ei lygru a diffyg glanweithdra

Yn ychwanegol at hyn, mae gwledydd yn cael eu categoreiddio fel gwledydd incwm uchel (HIC) a gwledydd incwm isel (LIC). Mae map sy'n dangos lleoliad y gwledydd hyn i’w weld isod.

Map yn dangos sut mae gwledydd yn cael eu categoreiddio fel gwledydd incwm uchel (HIC) a gwledydd incwm isel (LIC).