A' beachdachadh air bàrdachd

Anns an earrainn seo seallaidh sinn ri bhith a' beachdachadh air bàrdachd agus air sgeulachdan goirid agus ri mar a dh'fhaodadh tu mapa-inntinn a chleachdadh gus do chuideachadh.

Nuair a tha thu a' toirt cunntas air pìos bàrdachd a leugh thu, dh'fhaodadh tu mapa-inntinn mar seo a chleachdadh.

A' beachdachadh air bàrdachd - Teachdaireachd

A' beachdachadh air bàrdachd - Fairdeachdainnean

A' beachdachadh air bàrdachd - Cànan agus ìomhaighean

Feuch fhèin air mapa-inntinn a chruthachadh a fhreagras air bàrdachd a leugh thu.

Sgrìobh an uair sin air pìos a fhreagras air a' cheist:

Tagh pìos bàrdachd a thug buaidh ort. Inns mun bhuaidh a thug i ort agus seall mar a tha na sgilean sgrìobhaidh a chleachd am bàrd a' cur ris a' bhuaidh seo.