Loch Laomainn

Èist ris an earrainn agus freagair na ceistean.

Mus tòisich thu:

  • Tha e riatanach gun leugh thu na ceistean gu faiceallach gus am bi fios agad dè a tha cudromach anns an fhiosrachadh a chluinneas tu.
  • Dèan cinnteach gu bheil fios agad dè dha-rìribh a tha a' cheist a' faighneachd gus an tagh thu am freagairt cheart.

Loch Laomainn, Alba

Question

Ainmich mar a dh'fhaodadh daoine air feadh an t-saoghail a bhith air cluinntinn mu Loch Laomainn.

Bidh an còmhlan Runrig a' seinn òran mu dheidhinn - ann am Breatainn is thall thairis.

Question

Càite is cuin a chaidh an t-òran a sgrìobhadh?

Ann am prìosan Charlisle - às dèidh Blàr Chùil Lodair.

Question

Dè cho mòr is a tha an loch?

Tha an loch 23 mìle de dh'fhaid agus mu chòig mìle a leud.

Question

Dè tha air innse dhuinn mu na h-eileanan a tha anns an loch?

Tha 37 eilean air an loch agus tha ainmean Gàidhlig orra uile.

Question

Ainmich bhuidheann a chithear ri spòrs uisge air an loch an-diugh.

Sgitheadairean uisge, surfairean-gaoithe agus bàtaichean beaga le einnseanan cumhachdach.