Id-ul-Adha

Id-ul-Adha yw’r ŵyl bwysicaf ond un yn y calendr Mwslimaidd. Mae’r ŵyl yn cofio parodrwydd y proffwyd Ibrahim i aberthu ei fab pan wnaeth Allah orchymyn iddo wneud hynny.

Ymddangosodd Allah i Ibrahim mewn breuddwyd a gofynnodd iddo aberthu ei fab, Isma'il, fel gweithred o ufudd-dod. Ceisiodd y Diafol demtio Ibrahim drwy ddweud y dylai anufuddhau i Allah a pheidio â lladd ei fab.

Fel roedd Ibrahim ar fin lladd ei fab, fe wnaeth Allah ei stopio a rhoi oen iddo i’w aberthu yn ei le. Mae hyn yn dangos ufudd-dod Ibrahim i Dduw. Mae’n bwysig bod Mwslimiaid yn cofio nad yw Duw eisiau’r anifail na’i gig, ond yn hytrach mae Duw eisiau i Fwslimiaid ddangos eu hymroddiad iddo.

Mae Id-ul-Adha yn ŵyl gyhoeddus mewn gwledydd Mwslimaidd, ond gall Mwslimiaid yng Nghymru ac yng ngweddill y Deyrnas Unedig gymryd diwrnod i ffwrdd o’r gwaith neu’r ysgol i ddathlu’r ŵyl hon.

Drwy gymryd rhan yn yr ŵyl hon, mae Mwslimiaid yn dangos eu bod nhw hefyd yn barod i aberthu eu bywydau i Dduw. Mae’r ŵyl yn cael ei dathlu yn y ffyrdd canlynol:

  • Gall dafad neu afr gael ei haberthu i atgoffa pawb o ufudd-dod Ibrahim i Allah. Yn y Deyrnas Unedig, rhaid i’r anifail gael ei ladd mewn lladd-dy. Mae’r cig yn cael ei rannu rhwng teulu, ffrindiau a phobl dlawd, fel bod pob un o’r rhain yn cael un rhan o dair yr un.
  • Mae Mwslimiaid yn mynd i’r mosg i weddïo, gan wisgo eu dillad gorau, ac yn diolch i Allah am y bendithion maen nhw wedi eu cael.
  • Mae’n orfodol i Fwslimiaid roi arian i elusen, i’w ddefnyddio i helpu pobl dlawd, er mwyn iddyn nhw hefyd allu dathlu.

Mae Id-ul-Adha yn bwysig i Fwslimiaid heddiw oherwydd ei fod yn eu hatgoffa nhw o ufudd-dod Ibrahim, ac yn eu hysgogi nhw i ystyried eu hufudd-dod i Dduw. Gall Mwslimiaid ofyn am faddeuant am adegau pan nad ydyn nhw wedi bod yn gwbl ymroddedig i Dduw a gweddïo am nerth i fod yn ymroddedig yn y dyfodol.

Mae hefyd yn adeg pan maen nhw’n ymweld â theulu a ffrindiau ac yn cyfnewid anrhegion.

Cebabau wedi'u grilio ar blât gyda salad.
Mae bwyd Id-ul-Adha fel arfer yn cynnwys prydau sawrus, er enghraifft cig eidion, cig dafad neu gebabau, sydd weithiau yn cael eu gweini i frecwast.

Dathlu yng Nghymru

Bydd Mwslimiaid yng Nghymru yn aml yn dathlu Id-ul-Adha drwy fynd i’r mosg lleol yn y bore. Bydd teuluoedd Mwslimaidd yn dathlu gŵyl yr aberth drwy fwyta pryd arbennig o fwyd.

Yn wahanol i’r gwledydd Mwslimaidd, lle mae’r diwrnod hwn yn cael ei nodi drwy aberthu anifail, bydd Mwslimiaid yng Nghymru yn paratoi pryd o fwyd ac yn rhannu bwyd gyda chymdogion a phobl yn y gymuned leol. Mae’n amser i ymweld â theulu a ffrindiau a chyfnewid anrhegion.