A' cleachdadh loidhne-àireamhan

Faodaidh loidhne-àireamhan a bhith feumail nuair a bhios sinn a' freagairt cheistean sa bheil àireamhan àicheil.

Number line spanning minus 8 to plus 8.

Nuair a bhios tu a' cur-ris àireamh dhearbhte, theirig suas an loidhne-àireamhan (gluais chun na làimh dheis).

Nuair a bhios tu a' toirt-air-falbh àireamh dhearbhte, theirig sìos an loidhne-àireamhan (gluais chun na làimh chlì).

Eisimpleir

6 - 3

Tòisich aig 6 agus theirig sìos 3.

Number line spanning 3 to 6.

Feuch a-nis na ceistean seo agus cuimhnich an loidhne-àireamhan!

Question

Obraich a-mach 4 - 5

Number line spanning minus 1 to plus 4

Tòisich aig 4 agus theirig sìos 5.

'S e am freagairt -1.

Question

 - 2 + 5

Number line spanning minus 2 to plus 3

Tòisich aig -2 agus theirig suas 5.

'S e am freagairt 3.

Question

4 - 9

Number line spanning minus 5 to plus 4

Tòisich aig 4 agus theirig sìos 9.

'S e am freagairt -5.

Question

3 - 10

Number line spanning minus 7 to plus 3

Tòisich aig 3 agus theirig sìos 10.

'S e am freagairt - 7.

Question

- 9 + 12

Number line spanning minus 9 to plus 3

Tòisich aig -9 agus theirig suas 12.

'S e am freagairt 3.