A' cleachdadh loidhne-àireamhan

Faodaidh loidhne-àireamhan a bhith feumail nuair a bhios sinn a' freagairt cheistean sa bheil àireamhan àicheil.

Number line spanning minus 8 to plus 8.

Nuair a bhios tu a' cur-ris àireamh dhearbhte, theirig suas an loidhne-àireamhan (gluais chun na làimh dheis).

Nuair a bhios tu a' toirt-air-falbh àireamh dhearbhte, theirig sìos an loidhne-àireamhan (gluais chun na làimh chlì).

Eisimpleir

\[6 - 3\]

Tòisich aig \(6\) agus theirig sìos \(3\).

Number line spanning 3 to 6.

Feuch a-nis na ceistean seo agus cuimhnich an loidhne-àireamhan!

Question

Obraich a-mach \(4 - 5\)

Number line spanning minus 1 to plus 4

Tòisich aig \(4\) agus theirig sìos \(5\).

'S e am freagairt \(-1\).

Question

\[ - 2 + 5\]

Number line spanning minus 2 to plus 3

Tòisich aig \(-2\) agus theirig suas \(5\).

'S e am freagairt \(3\).

Question

\[4 - 9\]

Number line spanning minus 5 to plus 4

Tòisich aig \(4\) agus theirig sìos \(9\).

'S e am freagairt \(-5\).

Question

\[3 - 10\]

Number line spanning minus 7 to plus 3

Tòisich aig \(3\) agus theirig sìos \(10\).

'S e am freagairt \(- 7\).

Question

\[- 9 + 12\]

Number line spanning minus 9 to plus 3

Tòisich aig \(-9\) agus theirig suas \(12\).

'S e am freagairt \(3\).