Elfennau’r cymysgedd marchnata

Pris

Mae cwsmeriaid yn disgwyl cael gwerth am arian. Ond dyw hyn ddim o reidrwydd yn golygu cynnig nwyddau neu wasanaethau sy'n rhatach na rhai pawb arall. Weithiau mae pris cynnyrch neu wasanaeth yn dweud rhywbeth penodol amdano.

Enghraifft

Efallai bydd busnesau yn codi pris premiwm am eu cynnyrch (er enghraifft pris uwch na’u cystadleuwyr) er mwyn awgrymu bod eu cynnyrch o ansawdd gwell.

Strategaethau prisio eraill

  • Pris bwndel – Dod â grwpiau o gynnyrch neu wasanaethau at ei gilydd i ffurfio bwndel am bris is. Enghraifft o hyn yw lle mae’r cwsmer yn prynu un peth ac yn cael un arall am ddim – yn Saesneg y cysyniad o BOGOF (Buy One, Get One Free). Mae hyn yn gwneud i gwsmer feddwl ei fod yn cael bargen.
  • Pris hufennu – Gosod pris uchel i ddechrau, yna gostwng y pris yn araf fel bod y cynnyrch neu’r gwasanaeth ar gael i fwy o’r farchnad. Os bydd cwsmeriaid yn gweld y pris yn gostwng dros gyfnod, efallai byddant yn fwy tebygol o brynu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth.
  • Pris treiddio – Gosod pris isel er mwyn cynyddu gwerthiant. Ar ôl i’r gwerthiant gyrraedd lefel benodol, weithiau bydd y pris yn cael ei godi. Efallai bydd cwsmeriaid wedi prynu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth am y pris rhatach, ond oherwydd eu bod yn ei hoffi, byddant yn dal i’w brynu am y pris uwch.
  • Pris cystadleuol – Gosod pris sydd yr un fath â phris y cystadleuwyr. Efallai bydd cwsmeriaid yn chwilio am elfennau eraill wedyn wrth geisio penderfynu pa opsiwn i’w brynu.

Cynnyrch

Rhaid i gynnyrch neu wasanaeth llwyddiannus ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Rhaid i'r cynnyrch weithio, diwallu angen a chyflawni disgwyliadau cwsmeriaid.

Lleoliad

Mae lleoliad cynnyrch neu wasanaeth yn golygu o ble rwyt ti’n gallu ei brynu.

Dylai’r cynnyrch neu’r gwasanaeth gael eu lleoli yn y lle hawsaf i’r cwsmeriaid gael hyd iddynt, er enghraifft siop ar y stryd fawr neu siop ar-lein.

Hyrwyddo

Ffyrdd o gyfathrebu â chwsmeriaid ynglŷn â chynnyrch a gwasanaethau yw technegau hyrwyddo. Gallai techneg hyrwyddo fod yn ddull anffurfiol neu’n ffordd sy’n apelio at emosiynau cwsmeriaid, er enghraifft gallai delweddau arbennig dy demtio di i brynu cynnyrch neu wasanaethau penodol, am eu bod yn edrych mor apelgar.

Darn o gacen siocled gyda mintys ar fwrdd
Hyrwyddo - pwy sy'n gallu gwrthod bwyd sy’n cael ei gyflwyno’n dda?

Pobl

Mae pobl yn hanfodol i fusnesau. Mae cael y bobl iawn i werthu cynnyrch neu wasanaeth yn bwysig iawn, ee bydd cwsmeriaid yn disgwyl i rywun sy’n gweithio mewn siop trin gwallt fod â gwallt sydd wedi cael ei dorri a’i steilio’n dda.