Employability - Clothes shop interview

Form your own answers to the following questions, then listen to the conversation below, which includes full answers.

Mannequins in a shop window
Question
  • Carson a tha thu ag iarraidh an obair seo fhaighinn?
  • Dè an seòrsa rudan a bha thu a' dèanamh anns an obair mu dheireadh agad?
  • Dè dh'ionnsaich thu anns an obair sin?
  • Carson a bu chòir dhut an obair seo fhaighinn?
  • Am biodh e comasach dhut obrachadh air an deireadh sheachdain?

Practice conversation - Clothes shop job

Head to the next page if you'd like to follow a Gaelic or English transcription of the conversation as you listen.