Adhbharan airson in-imrich

Bha iomadh adhbhar ann a thug air no a bhrosnaich daoine gu gluasad a dh'Alba an dèidh 1830.

Canar adhbharan putaidh ri adhbharan a thug air daoine an dùthaich fhèin fhàgail airson gluasad a dh'Alba.

Canar adhbharan tarraing ri adhbharan a bhrosnaich daoine gus gluasad, gu h-àraidh a dh'Alba.

Adhbharan putaidh

Duilgheadasan poilitigeach - Riaghladh cèin (Èireannaich)

San 19mh linn, bha Èirinn air a riaghladh le Breatainn, dùthaich Phròstanach.

Bha sgaradh ann an Èirinn a thaobh creideamh; Caitligeach aig deas agus Pròstanach aig tuath.

Bha mòran dhe na laghan a chuir Riaghaltas Bhreatainn an gnìomh an aghaidh Caitligeachd. Chan fhaodadh Caitligich:

  • Fearann fhaotainn mar dhìleab bho Phròstanach.
  • Airgead fhaotainn air iasad gus fearann a cheannach.
  • Bhòtadh ann an taghaidhean.

Sealbh fearainn (Èireannaich)

B' e glè bheag de thuathanaich ann an Èirinn aig an robh sealbh air an fhearann a bha iad ag obrachadh. Bha aig tuathanaich ri màl a phàigheadh agus bha sin air a shuidheachadh leis an uachdaran.

Bha mòran dhe na h-uachdarain nach robh a' fuireach air an fhearann aca. Bha cuid a' fuireach ann an Sasainn agus ga chleachdadh gus teachd-a-steach fhaotainn.

Mura b' urrainn dha na tuathanaich sin am màl a phàigheadh, bha iad air am fuadach.

Cus dhaoine (Èireannaich)

Dhùblaich àireamh-sluaigh Èirinn eadar 1800 agus 1850. Ann an 1841 bha an àireamh-sluaigh air a dhol thar 8 millean.

Bha sin a' ciallachadh nach robh uiread de fhearann ri fhaotainn agus bha e doirbh do dh'Èirinn biadh gu leòr a dhèanamh dhan t-sluagh.