Directed Writing - Society - Writing about a community project

Read the following scenario.

SCENARIO - Society

You recently took part in a project at your school/college to improve the environment in your area and have been asked to write about it in Gaelic for a local newspaper.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

 • where you did the project and who you did it with
 • why you took part in the project
 • how you helped with the project
 • which part of the project you most enjoyed
 • what the worst part of the project was
 • if you would recommend an experience like this to others.

Addressing each point

Write a couple of sentences to address each bullet point. Aim for 150-180 words in total.

Select Reveal answer to see an example of a complete answer to each part of the question.

Question
 • Where you did the project and who you did it with.

As t-samhradh bha mi an sàs ann am pròiseact aig an tràigh faisg air an taigh agam còmhla ri mo charaidean agus daoine eile às a' choimhearsnachd.

Question
 • Why you took part in the project.

Bha sinn airson an tràigh a ghlanadh agus a dhèanamh nas fheàrr airson clann agus luchd-turais. Bha mòran sgudail air an tràigh agus bha e a' coimhead caran grànda.

Question
 • How you helped with the project.

Chuidich mise leis a' phròiseact gach Diciadain agus Diardaoin. Bhithinn a' togail plastaig agus ga chur ann am bionaichean mòra. An uair sin, rachainn còmhla ri mo charaid, Ruairidh, dhan ionad ath-chuairteachaidh anns a' bhaile agus bhiodh a' phlastaig ga h-ath-chuairteachadh.

Question
 • Which part of the project you most enjoyed.

Chòrd a' phròiseact rium san fharsaingeachd. B' fheàrr leam a bhith ag obair còmhla ri daoine eile na a bhith leam fhìn. Dh'ionnsaich mi sgilean conaltraidh math. Bha mi a' faireachdainn math nuair a chunnaic mi an tràigh cho glan aig deireadh an latha.

Question
 • What the worst part of the project was.

Cha do chòrd e rium nuair a bha an t-sìde fliuch ge-tà. B' e sin an rud a bu mhiosa. Aon latha, bha uisge trom ann agus bha mi bog fliuch!

Question
 • If you would recommend an experience like this to others.

Mholainn pròiseact mar seo do dhuine sam bith. Tha e feumail a chur air a' chunntas-beatha agad. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sgilean math agam ann a bhith ag obair ann an sgioba a-nis.

How did your responses compare with the examples?

You can read the completed response as a full text and revise vocabulary on the next page, or move on to the test.