Culture - Writing about a music event

Read the following scenario.

SCENARIO - Culture

You recently attended a music festival and have been asked to write about it in Gaelic for your school/college website.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

 • where the music festival was and when it took place
 • how you travelled to the festival
 • how you found out about the festival
 • who your favourite music act was
 • how you felt after the festival
 • if you would like to see the performer(s) again.

Addressing each point

Write a couple of sentences to address each bullet point. Aim for 150-180 words in total.

Select Reveal answer to see an example of a complete answer to each part of the question.

Question
 • Where the music festival was and when it took place.

Anns an Iuchar an-uiridh, chaidh mi a dh'fhaicinn [insert band/performer name] aig fèis chiùil faisg air Inbhir Nis.

Question
 • How you travelled to the festival.

Chaidh mi ann còmhla ri mo charaidean, Amy agus Seumas. Shiubhail sinn a dh'Inbhir Nis air an trèana agus fhuair sinn an uair sin bus dhan fhèis chiùil.

Question
 • How you found out about the festival.

Chunnaic mi sanas-reic airson na fèis chiùil air an eadar-lìon agus cheannaich mi tiogaidean air-loidhne. Chosg na tiogaidean seasgad not 's a còig. Chaidh mo bhràthair ann a' bhòn-uiridh agus thuirt e gun robh e uabhasach math.

Question
 • Who your favourite music act was.

Bha mi a' dèanamh fiughair ri [insert band/performer] fhaicinn agus cha d' fhuair mi briseadh-dùil idir! Chòrd iad rinn gu mòr. Chuala mi còmhlan ùr cuideachd, [insert band 2]. B' e còmhlan sgoinneil a bh' annta. Sheinn iad an t-òran as fheàrr leam, [insert song name].

Question
 • How you felt after the festival.

Bha mi a' faireachdainn sunndach agus glè shona às dèidh na fèise. Bha mi fhèin agus Amy a' bruidhinn mu deidhinn fad an ath latha!

Question
 • If you would like to see the performer(s) again.

Bu toigh leam [insert band/performer name] fhaicinn a-rithist. Bidh mi ag èisteachd riutha a h-uile madainn nuair a bhios mi a' coiseachd dhan sgoil. 'S dòcha gum bi iad a' cluich anns a' bhaile agam fhìn a dh'aithghearr.

How did your responses compare with the examples?

You can read the completed response as a full text and revise vocabulary on the next page, or move on to the test.