Abairtean ailseabrach agus triantanachd test questions

1

Tha a' phuing A( - 3,2) air a' ghraf leis a' cho-aontar y = f(x).

Ma thèid an graf aig an fhuincsean cho-cheangailte y = - f(x) + 3 a tharraing, dè am faileas-sgàthain a th' aig puing A?

2

Tha an diagram a' sealltainn a' ghraf aig f(x) mar loidhne uaine, agus an graf aig an fhuincsean cho-cheangailte mar loidhne phinc.

f(x) passes through (-3,3) and (1,-3). The related function passes through (-2,5) and (2,-1)

Dè an co-aontar a th' aig an fhuincsean cho-cheangailte?

3

Nuair a tha \({x^2} + 4x - 5\) sgrìobhte san riochd \({(x + a)^2} + b\) cò ris a tha e co-ionann?

4

Tagh an t-eadar-nochdadh ceart:

The graph is moved to the right

5

Tagh an t-eadar-nochdadh ceart:

The graph is reflected in the x-axis

6

Saoil dè dh'fhaodadh an graf gu h-ìosal a bhith a' riochdachadh?

A sine graph that touches points (0,1) and (135,0)

7

Dè an inbhears aig an fhuincsean gu h-ìosal?

Graph sweeping down and to the right

8

Ma tha \(h(x) = {x^3}\) agus \(f(x) = \cos 2x\), dè tha \(f(h(x))\) co-ionann ris?

9

Ma tha \(f(x) = 3{x^2}\) agus \(g(x) = x - 4\), dè tha \(g(f(x))\) co-ionann ris?

10

Tha na fuincseanan 'g' agus 'h' air am mìneachadh mar \(g(x) = \frac{1}{x}\) agus h(x) = 8 - 5x far a bheil \(x \in R\). Cò ris a tha \(h(g(x))\) co-ionann?

11

Nuair a tha \(2{x^2} + 8x - 3\) air a sgrìobhadh san riochd \(a{(x + b)^2} + c\), dè na luachan a th' aig 'a', 'b' agus 'c'?

12

Nuair a tha \(9 - 4x - {x^2}\) sgrìobhte san riochd \(9 - {(x + q)^2}\) cò ris a tha e co-ionann?

13

Dè an graf a tha a' riochdachadh an eadar-nochdaidh y = f(- x)?

The graph of y=f(x)