Fuincseanan ailseabrach agus triantanachd

Eadar-nochdaidhean graf

Ma bhios graf agad de fhuincsean cumanta, (mar abairt ioma-theirmeach shìmplidh, fuincsean triantanachd no ceàrnanach), bu chòir gum b' urrainn dhut an graf aig an fhuincsean cho-cheangailte aige a tharraing.

Thèid agad air graf an fhuincsean cho-cheangailte a sgeidseadh às aonais an fhoirmle aig an fhuincsean thùsail.

Ma dh'atharraicheas tu fuincsean anns na dòighean a leanas, bidh an aon seòrsa buaidh aca ge bith dè an seòrsa fuincsean a th' ann. Bu chòir fios a bhith agad mu bhuaidh coitcheann gach atharrachadh. Faodaidh tu cuideachd beachdachadh air a' bhuaidh air beagan phrìomh phuingean air gach graf gus do chuideachadh ag obrachadh a-mach a' ghraf cho-cheangailte.

Feumaidh tu na h-ìomhaighean aig puingean sam bith a bheirear dhut a lorg agus nota a dhèanamh dhiubh air an sgeids agad.

San eisimpleir seo tha am fuincsean bunaiteach y = f(x) air a chleachdadh. Faodaidh tu an uair sin seo a chleachdadh gus na fuincseanan co-cheangailte a tharraing.

Graph of y = f(x)

'S e na prìomh phuingean air a' ghraf seo: x =  - 2,\,1,\,4

Graf de y = f(x) + a

Le bhith a' cur-ris no a' toirt-air-falbh a chunbhalach bho fhuincsean, gluaisidh e an graf suas no sìos gu bheartagail le a aonadan.

Graph of y = f(x)+k; shifts the graph up vertically by k

Graph of y=f(x)-k; shifts the graph down vertically by k

Graf de y = -f(x)

'S e a' bhuaidh a th' aig an seo gu bheil faileas-sgàthain dhen ghraf mun x-axis.

Graph of y = -f(x); reflects the graph in the x-axis

Graf de y = f(x+a)

Le bhith a' cur-ris no a' toirt-air-falbh a chunbhalach bhon teirm x gluaisidh an graf chun an taoibh chlì no chun an taoibh dheis air an x-axis.

Graph of y = f(x+k); shifts the graph left horizontally by k

Graph of y = f(x-k); shifts the graph right horizontally by k

Graf de y = f(-x)

'S e a' bhuaidh a th' aig an seo gu bheil faileas-sgàthain dhen ghraf mun x-axis.

Graph of y = f(-x); reflects the graph in the y-axis

Geàrr-iomradh

Line graphs and related functions