Sgilean Ailseabra

1

Obraich a-mach an caisead, agus fàg do fhreagairt mar bhloigh, air a shìmpleachadh gu tur.

Diagram of a right-angled 5m x 15m triangle

2

Cleachd an diagram agus obraich a-mach an caisead mar dheichead gu 1 ionad deicheach.

Diagram of a right-angled 1.2m x 6m triangle

3

Dè an rathad as caise de na leanas?

3 triangles to illustrate the distance x height of roads A, B and C

4

Càit a bheil an loidhne y =  - 4x - 2 a' gearradh a' y-axis?

5

Dè an co-aontar dhen loidhne dhìrich, a tha a' dol tron phuing (0, -7) le caisead de 4, a tha san riochd y = mx + c?

6

Obraich a-mach caisead na loidhne gu h-ìosal.

Line on a graph connecting plot points A and B

7

Obraich a-mach co-aontar na loidhne gu h-ìosal.

A line on a graph

8

Fuasgail an co-aontar a leanas.

10z + 17 = 47

9

Fuasgail an co-aontar a leanas.

6x + 11 = 4x  + 27

10

Smaoinich mi air àireamh, dhùbhlaich mi i agus chuir mi rithe 1. 'S e 33 am freagairt.

Sgrìobh co-aontar a sheallas am fiosrachadh seo.

11

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

9p + 11 \textgreater 29

12

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

4y - 8 \le 12.

13

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

3x + 10 \ge 13

14

Anns a' cho-aontar S = \frac{D}{T}, atharraich cuspair an fhoirmle gu D.

15

Anns a' cho-aontar, C = 2\pi r, atharraich cuspair an fhoirmle gu r.