Sgilean Ailseabra test questions

1

Obraich a-mach an caisead, agus fàg do fhreagairt mar bhloigh, air a shìmpleachadh gu tur.

Diagram of a right-angled 5m x 15m triangle

2

Cleachd an diagram agus obraich a-mach an caisead mar dheichead gu 1 ionad deicheach.

Diagram of a right-angled 1.2m x 6m triangle

3

Dè an rathad as caise de na leanas?

3 triangles to illustrate the distance x height of roads A, B and C

4

Càit a bheil an loidhne \(y = - 4x - 2\) a' gearradh a' y-axis?

5

Dè an co-aontar dhen loidhne dhìrich, a tha a' dol tron phuing (0, -7) le caisead de 4, a tha san riochd \(y = mx + c\)?

6

Obraich a-mach caisead na loidhne gu h-ìosal.

Line on a graph connecting plot points A and B

7

Obraich a-mach co-aontar na loidhne gu h-ìosal.

A line on a graph

8

Fuasgail an co-aontar a leanas.

\[10z + 17 = 47\]

9

Fuasgail an co-aontar a leanas.

\[6x + 11 = 4x + 27\]

10

Smaoinich mi air àireamh, dhùbhlaich mi i agus chuir mi rithe 1. 'S e 33 am freagairt.

Sgrìobh co-aontar a sheallas am fiosrachadh seo.

11

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

\[9p + 11 \textgreater 29\]

12

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

\(4y - 8 \le 12\).

13

Fuasgail an t-eas-aontar a leanas.

\[3x + 10 \ge 13\]

14

Anns a' cho-aontar \(S = \frac{D}{T}\), atharraich cuspair an fhoirmle gu D.

15

Anns a' cho-aontar, \(C = 2\pi r\), atharraich cuspair an fhoirmle gu r.