A' fuasgladh cho-aontaran

Ann am matamataig bidh ceistean glè thric air am freagairt le bhith a' fuasgladh cho-aontaran.

Airson am fuasgladh, feumaidh sinn faighinn a-mach dè tha an litir sa cho-aontar a' riochdachadh. Canar fuasgladh a' cho-aontair ris an àireimh sin.

Mar as trice tha grunn dhòighean ann air co-aontar fhuasgladh. Ma tha an dòigh a thaghas tu daonnan a' toirt dhut freagairt ceart, cùm ort leis an dòigh sin!

Tha sinne a' dol a chleachdadh:

Atharraich taobh, atharraich obrachadh

Question

Fuasgail an co-aontar \(x + 5 = 12\)

Tha cuir-ris a' dol gu thoir-air-falbh.

hange side, Change operation method diagram, solving the equation x + 5 = 12
Question

Fuasgail an co-aontar \(3x - 15 = 9\)

Bidh thoir-air-falbh a' dol gu cuir-ris, agus bidh iomadaich a' dol gu roinn.

Change side, Change operation method diagram, solving the equation 3x - 15 = 9

Nuair a bhios litrichean air an dà thaobh dhen cho-aontar, feumaidh sinn an riaghailt seo:

Litrichean gu clì, àireamhan gu deas

Question

Fuasgail an co-aontar \(7x - 3 = 3x + 17\)

\[7x - 3 = 3x + 17\]

\[7x - 3x = 17 + 3\]

\[4x = 20\]

\[x = 20 \div 4\]

\[x = 5\]

Question

Fuasgail an co-aontar \(5p - 2 = 7p + 12\)

\[5p - 2 = 7p + 12\]

\[5p - 7p = 12 + 2\]

\[- 2p = 14\]

\[p = 14 \div - 2\]

\[p = - 7\]

Faodaidh sinn co-aontar a chleachdadh mar mhodail de shuidheachadh. Mar eisimpleir:

Question

Fhuair teaghlach bhan air mhàl nuair a bha iad a' dol a thaigh ùr. Chunnaic iad sanas sa phàipear agus chleachd iad an companaidh seo.

Sanas a tha ag ràdh: Air mhàl! Tairgse bhana na mìos! Prìs màil dìreach £17 agus £6 gach uair

Nuair a chuir iad a' bhan air ais, bha aca ri £59 a phàigheadh. Cia mheud uair a thìde a bha a' bhan aca air mhàl?

Feumaidh sinn an toiseach am fiosrachadh a chur ann an co-aontar.

Bha a' bhan aca air mhàl airson \(x\) uairean a thìde. Sin a dh'fheumas sinn obrachadh a-mach.

Bidh an cunntas iomlan aca 17 agus 6 uiread \(x\).

'S àbhaist dhuinn seo a sgrìobhadh mar \(6x + 17\).

\[6x + 17 = 59\]

\[6x = 59 - 17\]

\[6x = 42\]

\[x = 42 \div 6\]

\[x = 7\]

Mar sin bha a' bhan aca air mhàl airson 7 uairean a thìde.