Co-aontar loidhne dhìreach

'S e an co-aontar coitcheann aig loidhne dhìreach:

y = mx + c

far an e m an caisead agus c an trasnadh-y (far a bheil an loidhne dhìreach a' gearradh a' y-axis).

Eisimpleir

Obraich a-mach an caisead agus an trasnadh-y airson na loidhne dhìrich leis a' cho-aontar y = 5x + 7

Freagairt

m=5

c=7 mar sin 's e an trasnadh-y (0, 7)

Feuch na ceistean seo

Question

Obraich a-mach an caisead agus an trasnadh-y airson na loidhne dhìrich leis a' cho-aontar y = 2x + 3

m = 2

c = 3 mar sin 's e an trasnadh-y (0, 3).

Question

Obraich a-mach an caisead agus an trasnadh-y airson na loidhne dhìrich leis a' cho-aontar y = 8x - 4

m = 8

c = -4 mar sin 's e an trasnadh-y (0, -4).

Question

Obraich a-mach co-aontar na loidhne dhìrich gu h-ìosal.

Straight line graph cutting through 3 on the y axis and 6 on the x axis

Gus co-aontar loidhne dhìreach obrachadh a-mach, feumaidh fios a bhith againn air a' chaisead agus air an trasnadh-y.

Chì thu gu bheil an loidhne dhìreach a' gearradh a' y-axis air a' ghraf aig (0, 3) agus mar sin tha c = 3.

Cuimhnich gur e am foirmle gus an caisead obrachadh a-mach:

Caisead\,(m) = \frac{{astar\,bheartagail}}{{astar\, \text{còmhnard}}}

Mar sin m = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}

Bhon a tha an loidhne dhìreach gu h-àrd air leathad a tha ag aomadh sìos, tha:

m =  - \frac{1}{2}

Mar sin, 's e co-aontar na loidhne dhìrich:

y =  - \frac{1}{2}x + 3

Question

Obraich a-mach co-aontar na loidhne dhìrich gu h-ìosal.

Straight line intercept diagram

'S e (-3, 0) an trasnadh-y agus mar sin tha c = -3

m = \frac{v}{h} = \frac{8}{7}

Mar sin, 's e co-aontar na loidhne dhìrich:

y = \frac{8}{7}x - 3

Question

Dè na loidhneachan san diagram gu h-àrd a tha còmhnard, agus dè an fheadhainn a tha bheartagail?

y = 6

x= 3

x = -4

y = -8

Loidhneachan còmhnard: y =6 agus y = -8.

Loidhneachan bheartagail: x=3 agus x= 4.