Leughadh - Am prìosanach test questions

1

Carson a bha am prìosanach sa phrìosan?

2

Cia mheud turas san latha a chaidh a bhiathadh?

3

Ciamar nach robh fios aige dè seòrsa coltas a bh’ air?

4

Càite an robh a nàimhdean?

5

Dè cho fad is a bha Nelson Mandela fo ghlais?

6

De tha 'obair ionmholta' a’ ciallachadh?

7

Dè tha air innse mu àm èirigh Mhandela, nuair a chaidh a shaoradh?

8

Tagh facal leis an aon chiall ri 'deimhinne'.

9

Cuin a chaidh Nelson Mandela a shaoradh on phrìosan?

10

De tha 'a' seachnadh' a' ciallachadh?