Online shopping

The following listening passage is about Rachel MacDonald's online shopping habits. Read the questions first, listen to the passage and then answer the questions. Key vocabulary from the passage and a full transcript are included on the next page.

Listening skills practice monologue – Online shopping.

Question

1. When did Rachel start buying clothes online?

12 years ago.

Transcript

Thòisich mi a' ceannach aodaich air-loidhne o chionn dà bhliadhna dheug.

Question

2. What difficulty did Rachel face as a fashion lover living in the Western Isles?

There wasn't a wide range of clothes in the shops.

Transcript

Tha mi a' fuireach anns na h-Eileanan an Iar agus chan eil roghainn fharsaing de dh'aodach anns na bùthan.

Question

3. What types of clothing did Rachel enjoy seeing and trying on in Glasgow and Edinburgh?

  • Beautiful dresses.
  • Fancy/smart shoes.

Transcript

Bha e riamh a' còrdadh rium a bhith a' dol dha na bùthan mòra ann an Glaschu agus Dùn Èideann airson dreasaichean àlainn no brògan spaideil fhaicinn agus fheuchainn orm, ach bha sin gu math daor.

Question

4. Why did Rachel enjoy shopping online?

She did not have to leave the house to see the newest styles.

Transcript

Chan fheumainn an taigh fhàgail airson na stoidhlichean as ùire fhaighinn agus chòrd seo rium gu mòr.

Question

5. What is said about the price difference between shopping online and in the city?

Very often the same type of thing was much cheaper online.

Transcript

Glè thric, bha na prìsean air-loidhne fada na bu shaoire na bha iad anns a' bhaile-mhòr airson an aon seòrsa rud.

Question

6. What did Rachel do when the parcels arrived?

She tried on the clothes to confirm they were suitable.

Transcript

Bhiodh parsailean a' tighinn tron phost agus chuirinn an t-aodach orm gus dearbhadh an robh e freagarrach.

Question

7. What does Rachel say about the behaviour of one or two people on her social media accounts? State any two things.

Two from:

  • They are rather nasty/mean.
  • They leave rude comments.
  • She has to block them.

Transcript

Uaireannan, bidh duine no dithis caran suarach agus a' fàgail bheachdan mì-mhodhail agus feumaidh mi casg a chur orra.

Question

8. What does Rachel do when she is finished with a piece of clothing?

She sells it on another website.

Transcript

Nuair a bhios mi deiseil le pìos aodaich, bidh mi ga reic air-loidhne air làrach-lìn eile.