An Riaghaltas Làbarach agus an Stàit Shochairean

1

Cò am Prìomh Mhinistear a bh’ ann am Breatainn an dèidh Taghadh 1945?

2

Cò bha na Mhinistear airson Slàinte san Riaghaltas ùr Làbarach?

3

Cuin a thòisich Seirbheis Nàiseanta na Slàinte?

4

Dè an t-seirbheis air an do chuir an riaghaltas cìsean gu math luath?

5

Cuin a chaidh Achd an Àrachais Nàiseanta a chur an gnìomh?

6

Dè thug dìon do luchd-obrach a dheigheadh a leòn aig an obair?

7

Cò dha an tug Achd Nàiseanta a’ Chobhair dìon?

8

Cuin a chaidh Achd nam Bailtean Ùra a chur an gnìomh?

9

Cia mheud baile ùr a bhathar an dùil a thogail?

10

Dè an aois aig am faodadh duine an sgoil fhàgail ann an 1948?