Leasachaidhean a thaobh Salchair

Achd nam Bailtean Ùra, 1946

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

12 baile ùr air am planadh airson nach biodh cus dhaoine a' fuireach còmhla.

Dìth soirbheachaidh:

  • Nochd cunntas-sluaigh 1951 gun robh mun aon àireamh gun dachaigh 's a bh' ann an 1931.
  • Bha iarraidh mhòr fhathast ann airson thaighean.

Staid taigheadais ann am Breatainn

Achd an Taigheadais, 1949

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

  • Dh'fhaodadh comhairlean droch thaighean a cheannach agus a chàradh.
  • Dh'fhaodadh daoine cur airson cuideachadh gus na taighean aca a leasachadh.

Dìth soirbheachaidh:

Bha droch thaigheadas agus dìth dachaigh fhathast nan duilgheadasan mòra aig deireadh an Riaghaltais Làbaraich ann an 1951.