Grafan triantanachd

Na grafan sine agus cosine

Tha na grafan sine agus cosine glè choltach oir le chèile:

  • tha an aon lùb aca air an x-axis
  • tha meudachd aca (leth an astair eadar na luachan as motha agus as ìsle) de 1
  • tha peiriad aca (meud aon tonn) de 360˚

Diagram of sine graph

Diagram of a cos graph

Diagram of a sin and cos graph

Lùb an tansaint

Ann an graf an tansaint:

  • tha meudachd neo-mhìnichte oir tha an lùb a' teannadh ri neo-chrìochnachd an dà chuid suas agus sìos
  • tha peiriad de 180˚ann

Diagram of a tangent curve graph