Duilgheadas mu chòir a’ chrùin test questions

1

Càit an robh Rìgh Alasdair III na h-Alba a’ dol nuair a chaochail e?

2

Dè na bha de chlann aig Alasdair?

3

Càit an robh Mairead, ogha Alasdair, a’ fuireach?

4

Carson a bha mòran uaislean dhen bheachd nach biodh Mairead na riaghladair èifeachdach?

5

Cò bha a’ dol a riaghladh Alba gus an tigeadh Mairead?

6

Cuin a chaidh Cùmhnant Bhirgham aontachadh?

7

Cò bha Mairead, Maighdeann Nirribhidh a’ dol a phòsadh, a rèir Cùmhnant Bhirgham?

8

Càit an do chaochail Maighdeann Nirribhidh?

9

Càit an do dh’iarr Eideard air na h-Albannaich a choinneachadh ann an 1291?

10

Dè bha aig na Farpaisich ri dhèanamh mus taghadh Eideard rìgh ùr Alba?

11

Cò na Farpaisich a bu dòcha a bhith air a thaghadh mar an Rìgh ùr?

12

Carson a chaidh Balliol a thaghadh mar an Rìgh ùr?