A' cruinneachadh gu àireamh shònraichte de dh'ionadan deicheach

Glè thric bidh agad ri do fhreagairt a chruinneachadh gu àireamh shònraichte de dh'ionadan deicheach.

Eisimpleir 1

Cruinnich \(3.168\) gu ionad dheicheach.

Tha \(3.168\) ceart gu trì ionadan deicheach chionn tha \(3\) figearan an dèidh na puing dheichich.

Mas e còig no barrachd an àireamh aig an ath phuing dheichich, cuir 1 ris an ionad dheicheach roimhe.

Ann an \(3.168\) 's e an àireamh aig an treas ionad deicheach còig no nas motha.

Mar sin, cruinnichidh \(3.168\) suas gu \(3.17\) (gu dà ionad dheicheach).

Eisimpleir 2

Cruinnich \(17.839\) gu aon ionad deicheach.

Ma tha an àireamh aig an ath ionad dheicheach nas lugha na còig, fàg an t-ionad deicheach a tha roimhe mar a tha e.

Ann an \(17.839\) tha an àireamh aig an dara ionad deicheach nas lugha na còig.

Mar sin, cruinnichidh \(17.839\) sìos gu \(17.8\) (gu aon ionad deicheach).

Feuch a-nis na ceistean seo:

Question

Sgrìobh \(\frac{9}{{13}}\) mar dheichead ceart gu \(3\) ionadan deicheach.

\[\frac{9}{{13}} = 9 \div 13 = 0.6923076\]

Ann an \(0.6923076\) tha an àireamh aig a' cheathramh ionad deicheach nas lugha na còig.

Mar sin, cruinnichidh \(0.6923076\) sìos gu \(0.692\) (gu \(3\) ionadan deicheach).

Question

Lorg \(\sqrt {8.9}\) mar dheichead ceart gu \(1\) ionad deicheach.

\[\sqrt {8.9} = 2.9832868\]

Ann an \(2.9832868\) tha an àireamh aig an dara ionad deicheach nas motha na còig.

Mar sin, cruinnichidh \(2.9832868\) suas gu \(3.0\) (gu \(1\) ionad deicheach).

Move on to Test
next