Blàr na h-Eaglaise Brice agus fo smachd Shasainn a-rithist

Blàr na h-Eaglaise Brice

Arm Shasainn a' tilleadh a dh'Alba

As t-samhradh 1298, mhèarrs Eideard I a-rithist gu tuath a dh'Alba. Dh'fheuch Ualas ri batal aontaichte a sheachnadh le bhith a' falach na h-armailt aige air na Sasannaich agus a' sgrìos thogalaichean agus bàrr ann an ceann a deas Alba airson gun tigeadh air Armailt Shasainn tilleadh dhachaigh.

Ach, fhuair e fios gun robh Armailt Ualas faisg air an Eaglais Bhric. Choinnich an dà armailt ri chèile san Eaglais Bhric air 22 Iuchar 1298.

Blàr na h-Eaglaise Brice

Bha fada, fada a bharrachd de dhaoine ann an Armailt Eideird I, agus mar sin, shuidhich e na fir leis an dìon bu mhotha a b' urrainn dha.

  • Leis na Sasannaich mu choinneamh, chuir Ualas na fir aige ann an ceithir sioltronan.
  • Bhiodh boghadairean Alba a' dìon nan sioltronan.
  • Bha iad air an dìon air gach taobh le eachraidh Alba.
  • Air beulaibh nan Albannach bha an talamh na bhoglaich, agus bhiodh e doirbh dha na Sasannaich faighinn thairis air.
Map a’ sealltainn slighe feachd Shasainn rè Blàr na h-Eaglaise Brice

Ach bha Armailt Shasainn ro làidir dha na h-Albannaich.

  • Chuir eachraidh Shasainn an ruaig air eachraidh Alba far raon a' bhlàir.
  • Chaidh aig eachraidh Shasainn an uair sin air boghadairean Alba a chur fodha.
  • Gun dìon bhon eachraidh no bho na boghadairean, bha sioltronan Alba ann an cunnart. Nuair a thug na Sasannaich an ath ionnsaigh, bhris na h-Albannaich às a chèile agus chaidh Armailt Alba a mhurt.
Map a’ sealltainn mar a chuir feachd Shasainn feachd Alba chun an iomaill rè Blàr na h-Eaglaise Brice