Sgrìobhadh breithneachail air rosg: An Uamh

  • Tha na sgilean a tha thu a' cleachdadh ann an leughadh, a' dèanamh mion-sgrùdadh agus luachadh, a' toirt taic dhut ann an sgrìobhadh breithneachail air litreachas.
  • Anns an eacarsaich seo, bidh thu an toiseach a' freagairt cheistean air an sgeulachd An Uamh. Bidh na freagairtean seo an uair sin a' toirt taic dhut gus lèirmheas a sgrìobhadh air an sgeulachd.
  • Leugh an sgeulachd air an ath dhuilleag gu faiceallach. Freagair na ceistean a leanas le bhith a’ cleachdadh fianais às an sgeulachd.