Dysgeidiaethau Iesu

Y Rheol Euraidd

Mae un o'r prif ddysgeidiaethau Cristnogol am foesoldeb a sut i drin pobl eraill yn dod o ddysgeidiaeth Iesu o'r Rheol Euraidd.

Mae'r Rheol Euraidd yn dweud wrth Gristnogion am drin pobl eraill fel bydden nhw'n hoffi cael eu trin eu hunain.

quote
Pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch chwithau felly iddynt hwy; hyn yw'r Gyfraith a'r proffwydi.Mathew 7:12
quote
Am hynny, os ydych chwi... yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd eich Tad sydd yn y Nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo!Mathew 7:11

Bywyd ar ôl marwolaeth

Dysgodd Iesu ei ddilynwyr y bydd pobl sy'n byw bywydau da ac yn dilyn ei ddysgeidiaeth yn cael eu gwobrwyo â bywyd tragwyddol yn nheyrnas Duw. Dysgodd Iesu hefyd y bydd pobl sy'n cyflawni pechodau ac yn cefnu ar Dduw yn cael eu cosbi'n dragwyddol yn Uffern. Mae Iesu hefyd yn dysgu nad yw'r llwybr i dragwyddoldeb gyda Duw yn un hawdd. Mae'r llwybr i Uffern, ar y llaw arall, yn un haws ac felly mae llawer iawn mwy o bobl yn dilyn y ffordd hon.

quote
Ewch i mewn trwy'r porth cyfyng; oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, a llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyd-ddi. Ond cyfyng yw'r porth a chul yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sy'n ei chael.Mathew 7:13-14

Dysgodd Iesu y dylai pobl fyw eu bywydau mewn ffordd foesol, nid dim ond i gael bywyd tragwyddol gyda Duw, ond oherwydd dylai bodau dynol geisio gwneud gweithredoedd da er mwyn cael boddhad a helpu pobl eraill.

Mae Cristnogion yn credu bydd Iesu yn barnu ymddygiad pobl ac y byddant yn cael eu cosbi, nid yn unig am bechu, ond hefyd am beidio â gwneud pethau da.

Dameg y Defaid a'r Geifr

Yn llawer o ddamhegion Iesu, gan gynnwys Dameg y Defaid a'r Geifr, mae Iesu yn dysgu am yr hyn fydd yn digwydd ar ddiwedd amser. Bydd pob unigolyn o'r dynol ryw yn cael eu barnu ar y ffordd maen nhw wedi byw ac wedi ymddwyn. Mae Dameg y Defaid a'r Geifr yn rhoi darlun o sut bydd bodau dynol yn cael eu rhannu ar ddiwedd amser adeg Dydd y Farn.

quote
Pan ddaw Mab y Dyn yn ei ogoniant... bydd yn eu didoli oddi wrth ei gilydd, fel y mae bugail yn didoli'r defaid oddi wrth y geifr, ac fe esyd y defaid ar ei law dde a'r geifr i'r chwith.Mathew 25:31-33

Mae damhegion Iesu ar fywyd a marwolaeth yn egluro'r canlynol:

  • mae pob unigolyn yn gyfrifol am ble mae'n diweddu ar ôl marw
  • mae pob unigolyn yn gyfrifol am sut mae'n byw ei fywyd
  • bydd y ffordd mae unigolion yn dilyn ewyllys Duw, yn pennu lle byddan nhw'n treulio tragwyddoldeb