Moeseg sefyllfaol

Mae moeseg sefyllfaol yn ddamcaniaeth sy'n ystyried y sefyllfa yn gyntaf, cyn penderfynu beth sy'n dda neu'n ddrwg. Does dim set o reolau, oherwydd gallai rhywbeth gael ei ystyried yn anfoesol mewn un sefyllfa ond y peth mwyaf moesol i'w wneud mewn sefyllfa arall.

Mae'r agwedd hon yn un deleologol yn hytrach nag yn agwedd foesegol, gan ei bod yn canolbwyntio ar ganlyniadau'r gweithredoedd, yn hytrach na'r gweithredoedd eu hunain.

Gan fod pob sefyllfa yn wahanol, bydd pob canlyniad hefyd yn wahanol. Mae'r agwedd hon yn galluogi unigolyn i ganolbwyntio ar yr holl ffactorau wrth law a'u pwyso a'u mesur. Mae moeseg sefyllfaol yn datgan nad oes cyfreithiau na rheolau moesol, a bod cyd-destun yn bwysig. Yn gyffredinol, mae'r agwedd hon yn golygu mai'r weithred gywir yw'r weithred fwyaf cariadus.

curriculum-key-fact
Mewn agwedd sefyllfaol, mae pob sefyllfa yn unigryw a dylai hi gael ei thrin felly.

Pwyntiau cadarnhaol

 • Mae gan unigolion reolaeth dros eu bywydau a'u penderfyniadau eu hunain.
 • Mae pob sefyllfa yn wahanol, felly mae'n haeddu sylw.

Pwyntiau negyddol

 • Mae pawb yn diffinio cariad yn wahanol, felly does dim ffordd o sicrhau mai'r weithred fwyaf cariadus sy'n cael ei gweithredu.
 • Mae unigolion yn gallu cyfiawnhau unrhyw weithred.
 • Does dim canllawiau clir ar gyfer unrhyw sefyllfa

Enghraifft o foeseg sefyllfaol

Mae pawb yn gwybod bod lladd rhywun arall yn cael ei ystyried yn beth drwg. Ond mae rhai pobl yn credu ei bod hi'n dderbyniol lladd mewn rhai sefyllfaoedd, ee defnyddio ewthanasia i leddfu poen rhywun sy'n marw, neu mewn rhyfeloedd.

Moeseg rinweddol

Mae'r cysyniad o foeseg rinweddol wedi ei seilio ar foesoldeb yr unigolyn sy'n gwneud y penderfyniadau, yn hytrach na'r weithred neu'r canlyniad.

Mae moeseg rinweddol yn ymwneud â'r person cyfan a sut maen nhw'n byw, yn hytrach na chanolbwyntio ar un weithred arbennig. Bydd person rhinweddol yn ymdrechu i wneud y peth iawn, a gweithredu'n gywir bob tro. Yn hytrach na barnu'r weithred, yr unigolyn sy'n cael ei farnu ar sut mae'n byw, a gall gweithred dda dim ond cael ei hystyried yn dda os mai person rhinweddol sydd wedi ei gweithredu.

Mewn diwinyddiaeth Gristnogol draddodiadol, mae pedair Prif Rinwedd y dylai pob unigolyn ymdrechu i'w cyflawni:

 • pwyll
 • dewrder
 • cymedroldeb
 • cyfiawnder

Cafodd rhain eu hychwanegu atynt gyda'r rhinweddau diwinyddol o ffydd, gobaith a chariad, sy'n gallu cael eu holrhain at Sant Paul. Er mwyn i unigolyn fod yn rhinweddol, yna rhaid dilyn y rhinweddau sylfaenol hyn.

Pwyntiau cadarnhaol

 • Mae'n canolbwyntio ar fywyd unigolyn yn hytrach nag ar un weithred yn unig.
 • Mae'n canolbwyntio ar beth mae'n ei olygu i fod yn berson da.

Pwyntiau negyddol

 • Does dim cyngor clir ar beth i'w wneud ym mhob sefyllfa.
 • Mae rhinweddau yn gallu bod yn berthynol i'r diwylliant/cymdeithas.