An t-eadar-lìon test questions

Leugh na ceistean mus èist thu ris an earrainn, an uair sin, èist agus freagair na ceistean.

Earrann èisteachd - An t-eadar-lìon

1

Dè tha a' dèanamh dragh do Chalum mun fhiosrachadh a gheibh e bhon eadar-lìon?

2

Ainmich cunnart a tha Calum a' faicinn mun eadar-lìon.

3

Ainmich cunnart eile a tha Calum a' faicinn mun eadar-lìon.

4

Ciamar a dh'fhaodas droch bhuaidh a bhith aig an eadar-lìon air òigridh?

5

Cò gu sònraichte air am faod an t-eadar-lìon cron a dhèanamh?

6

Dè an co-dhùnadh gu bheil Calum a' tighinn?

7

Dè am beachd a tha aig Anna air a' mhòr-chuid de dhaoine a bhios a' cleachdadh an eadar-lìn?

8

Ciamar, a rèir Anna, is urrainn dhuinn briseadh-a-steach air ar beatha a sheachnadh?

9

Ciamar a tha an t-eadar-lìon math airson eadar-oibre ri daoine eile?

10

Ainmich dà dhòigh, a rèir Anna, sa bheil an t-eadar-lìon feumail do dh'oileanaich.