Sgilean èisteachd - cuideachadh agus comhairle

Tha sgilean èisteachd coltach ri sgilean leughaidh, ged tha thu a' dèiligeadh ris an teacsa ann an dòigh eadar-dhealaichte. A thaobh èisteachd, feumaidh tu bhith comasach air na leanas:

 • tuigsinn
 • mion-sgrùdadh
 • measadh.

Feumaidh tu na leanas a shònrachadh bho na chluinneas tu:

 • adhbhar
 • luchd-èisteachd air a bheil an earrann ag amas
 • na prìomh bheachdan
 • mion-phuingean a tha a' toirt taic dha na beachdan.

Feumaidh tu cuideachd beachdachadh air buaidh a' chànain a thathar a' cleachdadh.

Is urrainn dhut do sgilean èisteachd a thoirt air adhart tro chleachdadh. Feuch ri bhith ag èisteachd ri caochladh eisimpleirean. Dh'fhaodadh tu èisteachd ri prògraman rèidio Gàidhlig, sealltainn ri còmhradh air telebhisean; dh'fhaodadh tu òraidean a shireadh air-loidhne.

Mus tòisich thu air èisteachd

Mus tòisich thu air èisteachd, faodaidh tu smaoineachadh mu:

 • Cò tha a' labhairt?
 • Sònrach an cuspair – dè na seòrsachan bheachdan ris am biodh dùil agad?
 • A bheil thu eòlach air a' chuspair?
 • Dè am fiosrachadh a tha thu ag iarraidh?
 • A bheil thu a' sireadh fhreagairtean do cheistean sònraichte?

Nuair tha thu ag èisteachd

Nuair tha thu ag èisteachd, faodaidh tu smaoineachadh mu:

 • A bheil thu a' cluinntinn nithean ris an robh dùil agad?
 • A bheil rudan ann nach eil thu a' tuigsinn?

Às dèidh dhut èisteachd

Às dèidh dhut èisteachd, faodaidh tu smaoineachadh mu:

 • Dè na prìomh phuingean a chuala tu?
 • An urrainn dhut gèarr-chunntas a dhèanamh air na prìomh phuingean?
 • An robh, no nach robh, ùidh agad sna chuala tu?
 • An do mhair d' ùidh fhad 's a bha thu ag èisteachd?
 • An urrainn dhut innse do dhaoine eile mu na chuala tu agus bruidhinn riutha mu dheidhinn? Dè a shaoil iadsan?