An t-eadar-lìon: tuilleadh cheistean air an earrainn

Seo cothrom sgilean èisteachd a leasachadh aig Àrd Ìre. Leugh na ceistean a leanas mus èist thu ris an earrainn agus, an uair sin, freagair na ceistean.

Beachdan Chaluim is Anna air an eadar-lìon

Question

5. Dè am beachd a tha aig Anna air a' mhòr-chuid de dhaoine a bhios a' cleachdadh an eadar-lìn?

Gu bheil iad glic gu leòr airson nach gabh iad ri gach nì a leughas iad.

Question

6. Ciamar, a rèir Anna, is urrainn dhuinn briseadh-a-steach air ar beatha a sheachnadh?

Gun ar fiosrachadh pearsanta fhoillseachadh air an eadar-lìon.

Sgoilearan a' coimhead ri coimpiutair ann an rùm-teagaisg
Deugairean a' comhead ri coimpiutair

Question

7. Ciamar a tha an t-eadar-lìon math airson eadar-oibre ri daoine eile?

Deasbad ri daoine agus beachdan fhoillseachadh dhaibh.