Cuin a bhios mi a' cleachdadh a, a' no à?

a, a' agus à

Uaireannan bidh daoine a' faighinn trioblaid leis an litir a anns a' Ghàidhlig.

Coimhead air a' chlàr seo agus chì thu na dòighean anns am bi sinn a' cleachdadh an fhacail a.

a agus a' agus à
a, a' no àgnècàiteeisimpleir
Leis fhèinabuadhair seilbheacha = aige/aicea chàr = an càr aigesan, a càr = an càr aicese
Leis fhèinamion-fhacal àireamhailro àireamhana dhà, a trì, a ceithir
Leis fhèinamion-fhacal ceisteachro cheista bheil?
Leis fhèinamion-fhacal dàimheachair a chleachdadh an dèidh naisgearan (conjunctions) agus co-ghnìomhairean ceisteach (interrogative adverbs)nuair a bhios mi a' snàmh; carson a tha thu a' caoineadh?; cò ris a bha thu a' bruidhinn?
Leis fhèinariochdar dàimheacha = who, whichseo an duine a bha a' seinn; seo an tè a sgrìobh an leabhar; sin an càr a bha anns an tubaist
Leis fhèinaroimheara = toa' dol a thogail taigh; a' dol a Ghlaschu
Leis fhèinaroimheara = ofan ceann uair a thìde
Le asgaira'buadhaira' = an t-alt = thea' chaileag; leabhar a' ghille; air a' bhòrd
Le asgaira'roimhearaig air a ghiorrachadh gu a' (tha a' bruidhinn a' ciallachadh aig bruidhinn, ach cha bhi sinn ag ràdh seo)a' togail, a' seinn, a' bualadh, a' sealltainn
Le sràcàroimhearà = bho, a-mach àà Glaschu, air a dhèanamh à leathar