An loidhne as freagarraiche

Bidh sinn glè thric a' cleachdadh na loidhne 'as freagarraiche' gus dàimh sam bith a shealltainn.

Bidh an loidhne as freagarraiche air a tarraing air an diagram sgapte. Bidh na puingean sgapte gu cothromach air gach ceann dhen loidhne.

Tha grunn dhòighean ann air seo a tharraing 'gu mionaideach' ach cha bhi agadsa ach an loidhne a tharraing 'leis an t-sùil'.

Nuair a bhios tu a' tarraing na loidhne as freagarraiche, cleachd rùilear trìd-shoilleir gus am faic thu mar a tha an loidhne a' fiotadh eadar na puingean gu lèir mus tarraing thu i.

Eisimpleir

Chaidh an àirde agus an cuideam aig fichead pàiste ann an clas a chlàradh. Tha an toradh anns an diagram sgapte gu h-ìosal.

Tha Katie 148 cm a dh'àirde. Tarraing an loidhne as freagarraiche agus cleachd i gus tuairmse a thoirt air a cuideam.

Freagairt

Scatter diagram with correlation between height and weight with a line of best fit

Tha sinn an toiseach a' tarraing na loidhne as freagarraiche.

Tha Katie 148 cm a dh'àirde. Mar sin bidh sinn a' tarraing loidhne dhìreach suas bho 148 cm air an axis chòmhnard gus an coinnich i an loidhne as freagarraiche, agus an uair sin a-null gus an coinnich i an axis bheartagail.

Tha mu 52 cg a chuideam ann an Katie.

Bhon a tha thu dìreach a' tarraing na loidhne as freagarraiche 'leis an t-sùil', 's iongantach gum bi do fhreagairt an aon rud ri freagairt duine eile.

Uaireannan thèid an co-aontar aig an loidhne as freagarraiche a thoirt dhut. Faodaidh sinn seo a chleachdadh mar thuairmse.

Eisimpleir

'S e \(c = 1.5\,\text{à} - 170\) an co-aontar aig an loidhne as freagarraiche aig seata dàta.

Cleachd an co-aontar seo gus tuairmse fhaotainn de chuideam Louise, a tha 156 cm a dh'àirde.

Freagairt

Bidh sinn ag ionadachadh \(\,\text{à} = 156\) a-steach dhan cho-aontar.

\[c = 1.5 \times 156 - 170\]

\[c = 234 - 170\]

\[c = 64\]

Mar sin tha mu 64 cg a chuideam ann an Louise.

Move on to Video
next