Gwella gwaith tîm

Gall damcaniaeth Myers-Briggs wella gwaith tîm mewn tair prif ffordd:

  • deall pob aelod o’r tîm
  • cyfathrebu ag aelodau eraill y tîm
  • cael y gorau o bob aelod o’r tîm

Deall pob aelod o’r tîm

Weithiau mae pobl yn mynd i’r afael â thasgau mewn ffyrdd gwahanol. Gall hyn wylltio pobl eraill, neu eu gwneud yn rhwystredig, gan nad ydynt yn deall pam eu bod wedi gwneud rhywbeth. Fodd bynnag, drwy ddeall proffil pob aelod o’r tîm, gall pobl ddod i ddeall ei gilydd yn well, a dylai hynny leihau unrhyw rwystredigaeth.

Er enghraifft, efallai bydd rhywun sydd â sgôr uchel ar gyfer ‘canfod’ yn achosi i rywun sydd â sgôr uchel ar gyfer ‘barnu’ deimlo’n rhwystredig. Y rheswm am hyn yw bod personoliaethau sy'n 'barnu' yn hoffi cynllunio pethau ymlaen llaw. Mae canfyddwyr ar y llaw arall yn hoffi gadael popeth tan y munud olaf.

Mae hyn yn bwysig wrth benderfynu ynglŷn â rolau mewn tîm. Efallai bydd swyddog gweithrediadau’n achosi i bobl eraill deimlo’n rhwystredig os oes ganddo sgôr uchel ar gyfer ‘canfod’.

Cyfathrebu ag aelodau eraill y tîm

Mae deall sut mae pobl yn meddwl ac yn gweithredu yn golygu dy fod yn gallu addasu dy ddull cyfathrebu yn ôl y galw, er enghraifft mae pobl fewnblyg yn hoffi meddwl am bethau cyn siarad amdanynt. Mae pobl allblyg ar y llaw arall yn hoffi rhannu syniadau, ac o ganlyniad i rannu syniadau, maent yn gallu ymhelaethu arnynt. Os yw person allblyg yn gofyn i berson mewnblyg am ei farn ynglŷn â rhywbeth, byddai’n werth i’r person allblyg roi’r cwestiynau/pwnc i’r person mewnblyg ymlaen llaw, er mwyn i’r person mewnblyg gael amser i feddwl.

Mae hyn yn bwysig wrth gynnal cyfarfodydd tîm. Efallai bydd angen i arweinydd tîm anfon agendâu ymlaen llaw er mwyn i aelodau mewnblyg y tîm gael amser i feddwl am y materion dan sylw cyn y cyfarfod.

Cael y gorau o bob aelod o’r tîm

Drwy ddeall personoliaeth pob aelod o’r tîm, weithiau bydd modd gweld pa rolau neu dasgau fyddai’n gweddu orau iddynt. Byddai hyn hefyd yn helpu i sicrhau bod y dasg neu’r rôl yn cael ei chyflawni’n effeithiol.