Hunanwerthusiad

Techneg ddefnyddiol wrth hunanwerthuso sgiliau a pherfformiad yw’r model GROW. Acronym yw GROW o’r geiriau Saesneg: Goal, Reality, Options, Way forward. Mae’r dechneg yn gofyn i ti ystyried y geiriau Cymraeg a ganlyn wrth hunanwerthuso:

  • nod
  • realiti
  • opsiynau
  • ffordd ymlaen
Nod, Realiti, Opsiynau, Ffordd ymlaen

Edrycha yn ôl ar dy broject neu her, a gofyn y cwestiynau canlynol i ti dy hun.

  • Beth oedd nod fy mhroject?
  • Wnes i gyflawni’r nod (y realiti)?
  • Pa opsiynau oedd gen i er mwyn gwneud y project neu'r her yn fwy llwyddiannus?
  • Pa sgiliau fyddai wedi gwella fy mherfformiad?
  • Sut ydw i’n mynd i wella neu ddatblygu’r sgiliau hyn?

Gwerthusiad gan gymheiriaid neu gyfoedion

Mae gwerthusiad gan gymheiriaid neu gyfoedion yn golygu dy fod yn gofyn i dy gyd-ddisgyblion roi adborth am dy berfformiad a dy sgiliau cyffredinol. Gallet ti gynllunio holiadur byr sy’n gofyn i dy gyfoedion sgorio dy sgiliau di, a dweud beth oedd dy gryfderau a pha feysydd mae angen i ti eu gwella.

Gwerthusiad gan randdeiliaid

Mae gwerthusiad gan randdeiliaid yn golygu dy fod yn gofyn i’r bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan yr her gymunedol roi adborth. Er enghraifft, gallet ti ofyn am adborth gan blant rwyt ti’n eu hyfforddi, neu unigolion a fydd yn elwa o gynllun gwella’r gymdogaeth. Gallet ti ofyn a oedden nhw'n fodlon gyda’r ffordd roeddet ti’n ymgysylltu, a gofyn iddyn nhw sgorio dy sgiliau, gan ofyn iddyn nhw ddweud beth oedd dy gryfderau a pha feysydd mae angen i ti eu gwella.

Gall adborth o’r gwerthusiadau hyn dy helpu i gwblhau myfyrdod personol cynhwysfawr a chreu cynllun datblygu.

Move on to Video
next