A' sgrìobhadh coimeas ann an riochd cho-mheas

Eisimpleir

Còig coin agus dà chat de dhiofar sheòrsa

Tha 2 chat agus 5 coin aig tuathanach. Sgrìobh co-mheas nan cat ri coin agus co-mheas nan con ri cait.

Cait : Coin \(= 2 : 5\)

Coin : Cait \(= 5 : 2\)

Feuch a-nis a' cheist seo.

Question

Tha 85 caoraich agus 15 mart cuideachd aig an tuathanach. Sgrìobh co-mheas nam mart ri caoraich san riochd as sìmplidhe.

mairt : caoraich \(= 15 : 85\)

Gabhaidh \(15\) agus \(85\) a roinn le 5

\[\frac{{15}}{5} = 3\]

\[\frac{{85}}{5} = 17\]

Mar sin \(15 : 85 = 3 : 17\)

Tha co-mheas air a chleachdadh gus dà uiread, a tha san aon aonad, a choimeas.