Mynd i’r afael â llafur plant

Yn 2005 sefydlodd y Cenhedloedd Unedig (CU) gyfres o nodau, ac un o’r rhain oedd haneru nifer y plant sy’n methu cael addysg mewn ysgol gynradd erbyn 2015. Ers hynny, mae’r niferoedd drwy’r byd wedi gostwng o 104 miliwn i 57 miliwn. Roedd y nodau hyn yn cael eu galw’n ‘Gyrchnodau Datblygiad y Mileniwm’ ac maen nhw’n enghraifft o sut y gall arweinwyr y byd weithio gyda’i gilydd er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a phroblemau’r byd.

Yn ychwanegol at hyn, mae UNICEF wedi bod yn sefydlu canolfannau addysg mewn rhannau o’r byd lle mae prinder difrifol. Yn India, yn nhalaith ogleddol Uttar Pradesh, mae UNICEF wedi creu canolfan ddysgu amgen i helpu i addysgu plant sydd erioed wedi bod i’r ysgol o’r blaen. Mae dros 20 y cant o’r plant sy’n gweithio yn India yn dod o dalaith Uttar Pradesh, ac mae llawer ohonyn nhw’n gweithio mewn ffatrïoedd poeth. Mae’r ganolfan ddysgu amgen yn cefnogi cymunedau lleol, ac yn annog rhieni i newid eu hagweddau drwy anfon merched i’r ysgol. Mae’r prosiect wedi’i anelu’n bennaf at ddisgyblion oed ysgol gynradd, ac mae’n helpu i integreiddio plant mewn addysg ffurfiol.

curriculum-key-fact
Yn ôl yr amcangyfrifon, mae 414,000 o blant yn gweithio yn y diwydiant cotwm yn India. Mae tua hanner y rhain dan 14 oed, a dydy bron i 90 y cant ohonyn nhw ddim yn mynd i ysgol.
Merched mewn gwisg ysgol yn sefyll wrth eu desgiau yn India.
Mae prosiectau UNICEF yn mynd i’r afael â’r ffactorau sy’n achosi llafur plant, yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd addysg, ac yn cynorthwyo ysgolion, cymunedau a swyddogion i ddod â llafur plant i ben a sicrhau bod plant yn mynd i’r ysgol